Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ Request sang Wework in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 1:34 CH


Trong trường hợp: tạo một đề xuất, xét duyệt một đề xuất hoặc từ chối một đề xuất, muốn tự động chuyển và tạo một công việc sang Wework.

Lưu ý: Người tạo task và được giao task được bắn tự động từ Request vào Wework phải là thành viên trong dự án/team được kết nối webhook.

Bước 1: 

Để cài đặt một Webhook tự động giữa hai phần mềm có những trường thông tin tùy chỉnh giống nhau, đầu tiên cần tạo ra liên kết cho các trường thông tin có trong hai phần mềm. 

 • Thiết lập các Custom fields (trường dữ liệu tùy chỉnh) của Request và Wework giống nhau về type (loại dữ liệu), required (trường bắt buộc) và input key (mã key của dữ liệu) để chuyển dữ liệu. 

(Trong trường hợp không giữ lại custom fields khi chuyển dữ liệu tự động thì không cần thiết lập custom fields ở Wework và bỏ qua bước 1)

Ví dụ: Khi chuyển dữ liệu từ đề xuất mua hàng sang công việc của Phòng mua hàng, chỉ giữ lại trường dữ liệu “Hàng hóa mua, Số tiền, Ngày mua” thì thiết lập các trường dữ liệu đó trên hệ thống.

Lưu ý: Kiểm tra lại tên trường dữ liệu, biến bắt buộc và input key của các trường dữ liệu của Request và Wework phải trùng nhau thì mới có thể chuyển được dữ liệu

Bước 2:

      Thiết lập Webhook trong cài đặt của Request và Wework để có thể bắn tự động trong những thao tác sau này.

=> Ở đây, chuyển dữ liệu từ Request sang Wework nên sử dụng “API endpoint” của Wework để kết nối với dữ liệu của Request.

 • Vào mục Manage Webhook từ dự án/team trong Wework để lấy “API endpoint”

 • Copy đoạn url “Create API endpoint” trong Wework.

 • Vào RequestChỉnh sửa Webhook.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi tạo một đề xuất mới, copy đoạn url “Create API endpoint” của Wework vào mục Webhook request Created.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi chấp nhận một đề xuất, copy đoạn url “Create API endpoint” của Wework vào mục Webhook request Approved.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi từ chối một đề xuất, copy đoạn url “Create API endpoint” của Wework vào mục Webhook request Rejected.

Sau khi thiết lập Webhook từ Request sang Wework xong, khi tạo mới một đề xuất, chấp nhận một đề xuất hay từ chối một đề xuất, hệ thống sẽ tự động tạo ra một công việc sang Wework:

 • Tên công việc giữ nguyên theo tên đề xuất.
 • Người tạo việc giữ nguyên là người tạo đề xuất.
 • Người nhận việc giữ nguyên là người tạo đề xuất.
 • Trường hợp tạo trường dữ liệu theo bước 1, hệ thống sẽ chuyển cả các trường dữ liệu đó.
 • Các thông tin khác trong đề xuất sẽ không chuyển tự động sang Wework.

Các trường hợp khác cần thiết lập nâng cao hơn, cài đặt thêm bước 3.

Bước 3:

Thiết lập các trường dữ liệu sẽ thay đổi khi chuyển dữ liệu từ Request sang Wework bằng Tranformer. Tranformer trong case này thực chất là trích dẫn thông tin từ Request tự động chuyển sang Wework.

Có hai trường dữ liệu trong Tranformer:

 • Final key: mã key dữ liệu sẽ được tạo ra trong Wework khi bắn dữ liệu tự động qua Webhook
 • Original key: nội dung và mã key lấy trong Request để bắn tự động.

Có 3 nhóm thông tin có thể chuyển được với Tranformer của Webhook:

 • Nhóm liên quan đến thông tin Infor (name, content).
 • Nhóm liên quan đến những người liên quan Following (username, create_username, followers).
 • Các Customfield.

⟹  Trường hợp Customfield chuyển thành Customfield thì đảm bảo các Customfields phải giống nhau như hướng dẫn bước 1 và không cần sử dụng Tranformer.

⟹  Trường hợp chuyển nội dung trong Custom field thành thông tin infor thì sẽ sử dụng biến đặt trong “{ }” với định dạng {custom_input_key}

       Ví dụ: Muốn lấy nội dung trong trường thông tin Hàng hóa mua (input key là hang_hoa_mua) trong Request thì sẽ điền {custom_hang_hoa_mua}

 • Transformer 1: "name" đại diện cho tên của task ở Wework, "{name}" là sử dụng tên của đề xuất ở Request.

[Chuyển từ Request] là phần nội dung muốn tạo tự động sau khi sinh ra một task mới trên Wework.

 • Transformer 2: "creator_username" đại diện cho người tạo task ở Wework, "@phuongle" là username được config, nếu không sử dụng transformer này thì mặc định người tạo request là người tạo task.

 • Transformer 3: "username" đại diện cho người được giao task ở Wework, "@linhdo" là username được config, nếu không sử dụng transformer này thì mặc định người tạo request là người được giao task.

 • Transformer 4: "followers" là danh sách người theo dõi task, "@ninh” là danh sách người theo dõi được thêm vào task.

 • Transformer 5: "content" là mô tả công việc của task trên Wework, "Quản lý mua hàng: {name}" sử dụng {name} là tên của request ở Request.


 1. * Xem các biến khác của Wework tại đây

Kết quả sẽ chuyển như sau:

 • Khi một đề xuất được chấp nhận ở Request:

           

 • Hệ thống tự tạo ra một công việc ở Wework:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.