API, Webhook

Webhook: Cách tạo chatbot từ Base Workflow sang Base Message
Bài toán: Khi một nhiệm vụ được tạo ra ở Workflow sẽ tự động có một tin nhắn thông báo vào một group chat ở Base Message Bước 1. Tạo một quy trình cần b...
Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 9:48 SA
Webhook: Cách tạo chatbot từ Reward sang Message
Trường hợp: Khi có 1 khen thưởng được tạo ra, bạn muốn các thành viên trong công ty đều biết và chúc mừng nhân sự đó, có thể thiết lập botchat bắn tự động 1...
Tue, 25 Tháng 4, 2023 tại 3:23 CH
Webhook: Chuyển từ liệu tự động từ Request sang HRM - Phát triển sự nghiệp
Tình huống: Công ty của bạn là công ty về sản xuất linh kiện, số lượng nhân sự nhiều và việc điều chuyển nhân sự sang vị trí, bộ phận khác rất thường xuyên....
Mon, 24 Tháng 7, 2023 tại 10:43 SA
Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ Request sang HRM - Hợp đồng lao động
Tình huống: Công ty bạn có quy định mỗi khi hết hạn hợp đồng và chuẩn bị tái kí hợp đồng mới thì đều cần phải gửi đề xuất lên cho các cấp quản lý, trưởng ph...
Mon, 24 Tháng 7, 2023 tại 10:42 SA
API - Webhook: Backup dữ liệu Office qua API
Bạn cần tải toàn bộ văn bản trên Base Office về Google Drive, hoặc một bên thứ 3 nhằm mục đích lưu trữ và tra cứu thông tin. Ngoài cách xuất dữ liệu excel ...
Thu, 25 Tháng 1, 2024 tại 4:27 CH