Webhook: Xử lý dữ liệu chưa bắn được qua webhook (dành cho Wework, Request, Workflow) in

Sửa đổi trên: Mon, 13 Tháng 12, 2021 tại 11:36 SA


Khi bắn dữ liệu kết nối giữa 2 app trên Base chưa thể bắn thông tin qua webhook, bạn có thể check và thực hiện Re-run theo HD sau:


1. Đối với dữ liệu bắn từ Workflow chưa bắn qua app khác:

Bạn truy cập app Base Workflow trên menu app hoặc https://workflow.base.vn/. Sau đó, bạn vào workflow có nhiệm vụ cần kiểm tra và bắn lại.
Bước 1Bạn chọn dấu "..." => Chọn "Workflow webhook traces"

Bước 2: Tại đây, bạn có thể kiểm tra lại trạng thái của các dữ liệu đã bắn. Với những dữ liệu chưa bắn thành công, bạn chọn "Re-run" => Xác nhận

* Lưu ý: Áp dụng với quản trị luồng workflow

2. Đối với dữ liệu bắn từ Request chưa bắn qua app khác:

Bạn truy cập https://request.base.vn/ hoặc Base Request tại menu app. Sau đó, bạn vào "Cài đặt" => chọn "Webhook Traces" => Chọn "Re-run" để bắn lại dữ liệu chưa chuyển =>Xác nhận "OK"

* Lưu ý: Áp dụng với app admin request và owner

3. Đối với dữ liệu bắn từ Wework chưa bắn qua app khác: 

Bạn truy cập  https://wework.base.vn/ hoặc chọn app Base Wework trên thanh menu app. Bạn vào "Dự án và phòng ban" => Chọn "Webhook Traces" => Chọn "Re-run" các dữ liệu chưa bắn thành công => Xác nhận bắn lại

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.