Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ Request sang Workflow in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 1:51 CH


Trong trường hợp: tạo một đề xuất, xét duyệt một đề xuất hoặc từ chối một đề xuất, muốn tự động chuyển và tạo một nhiệm vụ sang Workflow.

Lưu ý: Khi cài đặt jobs sinh tự động, phải cài đặt người tạo jobs và được giao job có trong danh sách người tạo jobs và Stage workers (người thực thi) trong Workflow nhận.

Bước 1: 

Để cài đặt một Webhook tự động giữa hai phần mềm có những trường thông tin tùy chỉnh giống nhau, đầu tiên cần tạo ra liên kết cho các trường thông tin có trong hai phần mềm. 

 • Thiết lập các Custom fields (trường dữ liệu tùy chỉnh) của Request và Workflow giống nhau về type (loại dữ liệu), required (trường bắt buộc) và input key (mã key của dữ liệu) để chuyển dữ liệu. 

(Trong trường hợp không giữ lại custom fields khi chuyển dữ liệu tự động thì không cần thiết lập custom fields ở Workflow và bỏ qua bước 1)

Ví dụ: Khi chuyển dữ liệu từ đề xuất mua hàng sang nhiệm vụ cho luồng công việc Sản xuất - mua hàng, có các trường dữ liệu “Tên thiết bị, Lý do đề xuất, Chi phí dự kiến” thì thiết lập các trường dữ liệu đó trên hệ thống.

Lưu ý: Kiểm tra lại tên trường dữ liệu, biến bắt buộc và input key của các trường dữ liệu của Request và Wework phải trùng nhau thì mới có thể chuyển được dữ liệu

Bước 2:

      Thiết lập Webhook trong cài đặt của Request và Workflow để có thể bắn tự động trong những thao tác sau này.

=> Ở đây, chuyển dữ liệu từ Request sang Workflow nên sử dụng “API endpoint” của Workflow để kết nối với dữ liệu của Request.

 • Vào mục Manage workflow Webhooks từ Workflow để lấy “API endpoint”

 • Copy đoạn url “Create API endpoint” trong Workflow..

 • Vào RequestChỉnh sửa Webhook.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi tạo một đề xuất mới, copy đoạn url “Create API endpoint” của Workflow vào mục Webhook request Created.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi chấp nhận một đề xuất, copy đoạn url “Create API endpoint” của Workflow vào mục Webhook request Approved.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi từ chối một đề xuất, copy đoạn url “Create API endpoint” của Workflow vào mục Webhook request Rejected.

Sau khi thiết lập Webhook từ Request sang Workflow xong, khi tạo mới một đề xuất, chấp nhận một đề xuất hay từ chối một đề xuất, hệ thống sẽ tự động tạo ra một nhiệm vụ sang Workflow:

 • Tên công việc giữ nguyên theo tên đề xuất.

 • Người tạo việc giữ nguyên là người tạo đề xuất.

 • Người nhận việc giữ nguyên là người tạo đề xuất.

 • Trường hợp tạo trường dữ liệu theo bước 1, hệ thống sẽ chuyển cả các trường dữ liệu đó.

 • Các thông tin khác trong đề xuất sẽ không chuyển tự động sang Workflow.

Các trường hợp khác cần thiết lập nâng cao hơn, cài đặt thêm bước 3.

Bước 3:

Thiết lập các trường dữ liệu sẽ thay đổi khi chuyển dữ liệu từ Request sang Workflow bằng Tranformer bằng cách điền các mã key vào phần Tranformer trong Webhook của Request. Tranformer trong case này thực chất là trích dẫn thông tin từ Request tự động chuyển sang Workflow.

Có hai trường dữ liệu trong Tranformer:

 • Final key: mã key dữ liệu sẽ được tạo ra trong Workflow khi bắn dữ liệu tự động qua Webhook

 • Original key: nội dung và mã key lấy trong Request để bắn tự động.

Có 3 nhóm thông tin có thể chuyển được với Tranformer của Webhook:

 • Nhóm liên quan đến thông tin Infor (name, content).

 • Nhóm liên quan đến những người liên quan Following (username, create_username, followers).

 • Các Customfield.

⟹  Trường hợp Customfield chuyển thành Customfield thì đảm bảo các Customfields phải giống nhau như hướng dẫn bước 1 và không cần sử dụng Tranformer.

⟹  Trường hợp chuyển nội dung trong Customfield thành thông tin infor thì sẽ sử dụng biến đặt trong “{ }” với định dạng {custom_input_key}

       Ví dụ: Muốn lấy nội dung của trường thông tin Hàng hóa mua (input key là hang_hoa_mua) trong Request thì sẽ điền {custom_hang_hoa_mua}

 • Transformer 1: "name" đại diện cho tên của jobs ở Workflow, "{name}" là sử dụng tên của đề xuất ở Request.

[Chuyển từ Request] là phần nội dung muốn tạo tự động sau khi sinh ra một task mới trên Wework.

 • Transformer 2: "creator_username" đại diện cho người tạo jobs ở Workflow, "@huyenntt" là username được chỉ định sẽ tạo jobs tự động, nếu không sử dụng transformer này thì mặc định người tạo request là người tạo jobs.

 • Transformer 3: "username" đại diện cho người thực hiện jobs ở Workflow, "@duongtt" là username được chỉ định thực hiện nhiệm vụ, nếu không sử dụng transformer này thì mặc định người tạo request là người thực hiện.

 • Transformer 4: "followers" là danh sách người theo dõi task, "@ninhlv” là danh sách người theo dõi được thêm vào task.

 • Transformer 5: "content" là mô tả nhiệm vụ trên Workflow, "Quản lý mua hàng: {name}" sử dụng {name} là tên của request ở Request.

Tham khảo thêm các biến của Webhook Workflow tại đây

Kết quả sẽ chuyển như sau:

 • Khi một đề xuất được chấp nhận ở Request:

           

 • Hệ thống tự tạo ra một nhiệm vụ trong Workflow:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.