Webhook: Webhook của Workflow khi bắn đi có những biến output nào? Ý nghĩa các biến là gì? in

Sửa đổi trên: Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 1:43 CH


Các biến thông tin cơ bản:

 1. user_id: user_id của người đang được giao nhiệm vụ
 2. username: username của người đang được giao nhiệm vụ 
 3. assignee: object chứa thông tin của người đang được giao nhiệm vụ , object này có thể được sử dụng bằng original key trong transformer qua các key assignee.name, assignee.username, assignee.email, assignee.title
 4. creator_id: user_id của người tạo nhiệm vụ
 5. creator_username: username của người tạo nhiệm vụ 
 6. creator: object chứa thông tin của người tạo nhiệm vụ , object này có thể được sử dụng bằng original key trong transformer qua các key creator.name, creator.username, creator.email, creator.title
 7. followers: danh sách username của người theo dõi nhiệm vụ 
 8. follower_list: object chứa thông tin của những người theo dõi nhiệm vụ , object này có thể được sử dụng bằng original key trong transformer qua các key follower_list.names, assignee.name_titles
 9. content: mô tả của nhiệm vụ 
 10. workflow: object chứa thông tin workflow của nhiệm vụ , object này có thể được sử dụng bằng original key trong transformer qua các key workflow.id, workflow.name
 11. stage: object chứa thông tin stage của nhiệm vụ, object này có thể được sử dụng bằng original key trong transformer qua các key stage.id, stage.name
 12. stage_deadline: deadline của nhiệm vụ tại stage hiện tại ( 0 nghĩa là không có deadline )
 13. stage_start: thời gian nhiệm vụ  được chuyển đến giai đoạn hiện tại
 14. workflow_id: mã id của quy trình
 15. link: đường link dẫn tới nhiệm vụ 
 16. deadline_assign: deadline với các quản trị giai đoạn để giao nhiệm vụ khi nhiệm vụ chưa được giao cho ai ( 0 nghĩa là không có deadline )
 17. todos: mảng thông tin các công việ trong nhiệm vụ
 18. moves: mảng các hành động  chuyển nhiêm vụ qua các giai đoạn
 19. tags: danh sách các tag của nhiệm vụ
 20. since: thời gian tạo nhiệm vụ 
 21. last_update : thời gian cập nhật nhiệm vụ  gần nhất
 22. finish_at: thời gian nhiệm vụ  được chuyển tới trạng thái done / fail
 23. time: object chứa thông tin về thời gian nhiệm vụ, object này có thể được sử dụng bằng original key trong transformer qua các key time.created_at_datetime.created_at_datetime, time.finished_at_date, time.finished_at_datetime
 24. progression: mảng thông tin về khoảng thời gian thực thi, mã giai đoạn, thời gian bắt đầu giai đoạn qua mỗi giai đoạn của nhiệm vụ 
 25. failed_reason: lý do đánh dấu thất bại của nhiệm vụ
 26. failed_note: ghi chú khi đánh dấu thất bại

Các biến trường dữ liệu tùy chỉnh : Các trường đặc biệt cần có xử lý đặc biệt khi truyền webhook (date, datetime, file, textarea, table)

 1. custom_abc: thông tin trường dữ liệu tùy chỉnh có mã abc
 2. custom_file_abc-name: giá trị tên của trường dữ liệu tùy chỉnh file có mã file_abc
 3. custom_file_abc-fid: giá trị id của trường dữ liệu tùy chỉnh file có mã file_abc
 4. custom_datetime_abc-date: giá trị ngày của trường dữ liệu tùy chỉnh có mã datetime_abc
 5. custom_datetime_abc-time: giá trị thời gian của trường dữ liệu tùy chỉnh có mã datetime_abc
 6. custom_table_abc_2_5: thông tin ô dữ liệu ở hàng 2 cột 5 của trường dữ liệu tùy chỉnh có mã table_abc
 7. table_custom_table_abc.2_5: (kiểu mới) thông tin ô dữ liệu ở hàng 2 cột 5 của trường dữ liệu tùy chỉnh có mã table_abc

Danh sách các key mới dùng cho transformer webhook của Workflow

 1. creator.name: Tên người tạo nhiệm vụ 
 2. creator.username: username người tạo nhiệm vụ 
 3. creator.email: email người tạo nhiệm vụ 
 4. creator.title: Chức vụ người tạo nhiệm vụ 
 5. assignee.name: Tên người nhận nhiệm vụ 
 6. assignee.username: username người nhận nhiệm vụ 
 7. assignee.email: email người nhận nhiệm vụ 
 8. assignee.title: Chức vụ người nhận nhiệm vụ 
 9. workflow.id: Mã id của quy trình
 10. workflow.name: Tên của quy trình
 11. stage.id: Mã id của giai đoạn
 12. stage.name: Tên của giai đoạn
 13. time.created_at_date: Thời gian tạo
 14. time.created_at_datetime: Thời gian tạo theo giờ
 15. time.finished_at_date: Thời gian kết thúc
 16. time.finished_datetime: Thời gian kết thúc theo giờ
 17. time.stage_start_date : Ngày job vào stage- time.stage_start_datetime : Ngày giờ job vào stage
 18. time.stage_deadline_date : Ngày dealine của job trong stage
 19. time.stage_deadline_datetime : Ngày giờ dealine của job trong stage
 20. time.last_update_date : Ngày update cuối của job khi bắn webhook
  - time.last_update_datetime : Ngày giờ update cuối của job khi bắn webhook

Các biến input đặc biệt (setup transformers) khi bắn webhook vào Workflow để tạo nhiệm vụ:

 1. username: người nhận nhiệm vụ 
 2. creator_username: người tạo nhiệm vụ 
 3. name: tên của nhiệm vụ 
 4. content: mô tả của nhiệm vụ 
 5. followers: danh sách username theo dõi jnhiệm vụ  ( ngăn cách bởi dấu , )
 6. tags: danh sách tag của nhiệm vụ  ( ngăn cách bởi dấu , )
 7. custom_abc: giá trị của trường tùy chỉnh có mã abc

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.