Webhook

Webhook: Webhook của Wework khi bắn đi có những biến output nào?
Các biến thông tin cơ bản user_id: user_id của người nhận công việc username: username của người nhận công việc  creator_id: user_id của người tạo công ...
Thu, 11 Tháng 4, 2024 tại 10:02 SA
Webhook: Webhook của Workflow khi bắn đi có những biến output nào? Ý nghĩa các biến là gì?
Các biến thông tin cơ bản: user_id: user_id của người đang được giao nhiệm vụ username: username của người đang được giao nhiệm vụ  assignee: object chứ...
Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 1:43 CH
Webhook: Webhook của Request khi bắn đi có những biến output nào? Ý nghĩa các biến là gì?
Các biến thông tin cơ bản: user_id: user_id của người tạo đề xuất username: username của người tạo đề xuất gavatar: đường link ảnh avatar của người tạo ...
Thu, 11 Tháng 8, 2022 tại 4:52 CH