Webhook: Chuyển dữ liệu tự động từ Wework sang Request in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 1:38 CH


Trong trường hợp: khi tạo một công việc ở Wework muốn tự động chuyển dữ liệu và tạo 1 đề xuất sang Request.

Lưu ý: Người được quyền tạo công việc và là thành viên trong dự án bên Wework cũng phải là người tạo đề xuất trong nhóm đề xuất có cài đặt Webhook.

Bước 1: 

Để cài đặt một Webhook tự động giữa hai phần mềm có những trường thông tin tùy chỉnh giống nhau, đầu tiên cần tạo ra liên kết cho các trường thông tin có trong hai phần mềm. 

 • Thiết lập các Custom fields (trường dữ liệu tùy chỉnh) của Wework và Request giống nhau về type (loại dữ liệu), required (trường bắt buộc) và input key (mã key của dữ liệu) để chuyển dữ liệu. Lưu ý: Kiểm tra lại tên trường dữ liệu, biến bắt buộc và input key của các trường dữ liệu của Request và Wework phải trùng nhau thì mới có thể chuyển được dữ liệu.Bước 2:

      Thiết lập Webhook trong cài đặt của Wework và Request để có thể bắn tự động trong những thao tác sau này.

=> Ở đây, chuyển dữ liệu từ Wework sang Request nên sử dụng “API endpoint” của Request để kết nối với dữ liệu của Wework.

 • Vào mục Chỉnh sửa Webhooks từ nhóm đề xuất trong Request để lấy “API endpoint

 • Copy đoạn url “Create API endpoint” trong Request.


 • Vào Wework > Chọn Quản lý Webhooks


 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi tạo công việc mới, copy đoạn url “Create API endpoint” của Request vào mục Webhook task Created.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi công việc được tích hoàn thành, copy đoạn url “Create API endpoint” của Request  vào mục Webhook task Done

 • Copy link API Endpoint vào các mục tương tự phía dưới nếu muốn đề xuất được tạo từ công việc con.

Sau khi thiết lập Webhook từ Wework sang Request xong, khi tạo công việc mới hay công việc được tích hoàn thành, hệ thống sẽ tự động tạo ra một đề xuất sang Request:

 • Tên đề xuất giữ nguyên theo tên công việc.

 • Người đề xuất giữ nguyên là người tạo công việc.

 • Trường hợp tạo trường dữ liệu theo bước 1, hệ thống sẽ chuyển cả các trường dữ liệu đó.

Các trường hợp khác cần thiết lập nâng cao hơn, cài đặt thêm bước 3.


Bước 3: Thiết lập các trường dữ liệu sẽ thay đổi khi chuyển dữ liệu từ Wework sang Request bằng Tranformer. Tranformer trong case này thực chất là trích dẫn thông tin từ Wework tự động chuyển sang Request.

Có hai trường dữ liệu trong Tranformer:

 • Final key: mã key dữ liệu sẽ được tạo ra trong Request khi bắn dữ liệu tự động qua Webhook

 • Original key: nội dung và mã key lấy trong Wework để bắn tự động.

Có 3 nhóm thông tin có thể chuyển được với Tranformer của Webhook:

 • Nhóm liên quan đến thông tin Infor (name, content).

 • Nhóm liên quan đến những người liên quan Following (username, create_username, followers).

 • Các Customfield.

⟹  Trường hợp Customfield chuyển thành Customfield thì đảm bảo các Customfields phải giống nhau như hướng dẫn bước 1 và không cần sử dụng Tranformer.

⟹  Trường hợp chuyển nội dung trong Custom field thành thông tin infor thì sẽ sử dụng biến đặt trong “{ }” với định dạng {custom_input_key}

       Ví dụ: Muốn lấy nội dung trong trường thông tin Hàng hóa mua (input key là hang_hoa_mua) trong Wework thì sẽ điền {custom_hang_hoa_mua}

 • Transformer 1: "name" đại diện cho tên của đề xuất ở Request, "{name}" là sử dụng tên của công việc ở Wework.

[Chuyển từ Wework] là phần nội dung muốn tạo tự động sau khi sinh ra một đề xuất mới trên Request.

 • Transformer 2: "creator_username" đại diện cho người tạo đề xuất ở Request, "@thuyduong" là username được config, nếu không sử dụng transformer này thì mặc định người tạo task là người tạo request.

 • Transformer 3: Nếu nhóm đề xuất bên Request  có cài đặt thêm mục yêu cầu duyệt từ quản lý trực tiếp thì cài thêm biến "direct_managers" ở transformer từ Webhook của Wework.


 1. *Tham khảo thêm các biến hỗ trợ cho Webhook Request tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.