Webhook:Chuyển dữ liệu tự động từ Wework sang Workflow in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 1:35 CH


Trong trường hợp: Khi tạo công việc, một công việc được hoàn thành , muốn tự động chuyển và tạo một nhiệm vụ sang Workflow. 

Lưu ý: Người tạo task và được giao task được bắn tự động từ Wework vào Workflow phải là thành viên và được tạo nhiệm vụ trong quy trình có kết nối webhook.

Ví dụ mẫu: Khi một công việc được thực hiện trong dự án Phòng mua hàng sẽ bắn Webhook tạo tự động một nhiệm vụ trong Quy trình Kinh doanh tại Workflow.

Bước 1: 

Để cài đặt một Webhook tự động giữa hai phần mềm có những trường thông tin tùy chỉnh giống nhau, đầu tiên cần tạo ra liên kết cho các trường thông tin có trong hai phần mềm. 

 • Thiết lập các Custom fields (trường dữ liệu tùy chỉnh) của Wework và Workflow giống nhau về type (loại dữ liệu), required (trường bắt buộc) và input key (mã key của dữ liệu) để chuyển dữ liệu. 

(Trong trường hợp không giữ lại custom fields khi chuyển dữ liệu tự động thì không cần thiết lập custom fields ở 2 ứng dụng và bỏ qua bước 1)

Ví dụ: Khi chuyển dữ liệu từ Wework sang Workflow , có các trường dữ liệu “Người mua hàng, Tên hàng hóa, Nội dung” thì thiết lập các trường dữ liệu đó trên hệ thống.

 

Lưu ý: Check lại tên trường dữ liệu, loại dữ liệu (text, number,...), biến bắt buộc và input key của các trường dữ liệu của Workflow và Wework phải trùng nhau thì mới có thể chuyển được dữ liệu.

 

Bước 2:

      Thiết lập Webhook trong cài đặt của Workflow và Wework để có thể bắn tự động trong những thao tác sau này.

=> Ở đây, chuyển dữ liệu từ Wework sang Workflow nên sử dụng “API endpoint” của Workflow để kết nối với dữ liệu của Wework.

 • Vào Workflow và chọn Manager workflow webhooks

 • Copy đoạn url “Create API endpoint” 


 • Vào mục Manage Webhooks từ Wework.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi tạo một công việc mới, copy đoạn url “Create API endpoint” của Workflow vào mục Webhook taskCreated.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi hoàn thành một công việc, copy đoạn url “Create API endpoint” của Workflow vào mục Webhook taskDone.

 • Trường hợp chuyển dữ liệu tự động khi một công việc con được tạo hay đã hoàn thành, copy đoạn url “Create API endpoint” của Wework vào ô tương Webhook tương ứng như trên. 

Sau khi thiết lập Webhook từ Wework sang Workflow xong, khi tạo một công việc hay công việc đã tích hoàn thành, hệ thống sẽ tự động tạo ra một :

 • Tên nhiệm vụ giữ nguyên theo tên công việc.

 • Người tạo việc giữ nguyên thông tin.

 • Miêu tả công việc giữ nguyên.

 • Người tạo công việc sẽ là người tạo nhiệm vụ.

 • Trường hợp tạo trường dữ liệu theo bước 1, hệ thống sẽ chuyển cả các trường dữ liệu đó.

 • Các thông tin khác trong Wework sẽ không chuyển tự động sang Workflow.

Các trường hợp khác cần thiết lập nâng cao hơn, cài đặt thêm bước 3.

Bước 3:

Thiết lập các trường dữ liệu sẽ thay đổi khi chuyển dữ liệu từ Wework sang Workflow bằng Tranformer bằng cách điền các mã key vào phần Tranformer trong Webhook của Wework. Tranformer trong case này thực chất là trích dẫn thông tin từ Wework tự động chuyển sang Workflow.

Có hai trường dữ liệu trong Tranformer:

 • Final key: mã key dữ liệu sẽ được tạo ra trong Workflow khi bắn dữ liệu tự động qua Webhook

 • Original key: nội dung và mã key lấy trong Wework để bắn tự động.

Có 3 nhóm thông tin có thể chuyển được với Tranformer của Webhook:

 • Nhóm liên quan đến thông tin Infor (name, content).

 • Nhóm liên quan đến những người liên quan Following (username, create_username, followers).

 • Các Customfield.

⟹  Trường hợp Customfield chuyển thành Customfield thì đảm bảo các Customfields phải giống nhau như hướng dẫn bước 1 và không cần sử dụng Tranformer.

⟹  Trường hợp chuyển nội dung trong Customfield thành thông tin infor thì sẽ sử dụng biến đặt trong “{ }” với định dạng {custom_input_key}

       Ví dụ: Muốn lấy nội dung của trường thông tin Người mua hàng (input key là người_mua_hang) trong Wework thì sẽ điền {custom_nguoi_mua_hang}

 • Transformer 1: "name" đại diện cho tên của công việc ở Wework, "{name}" là sử dụng tên của một nhiệm vụ trong Workflow.

[Chuyển từ Wework] là phần nội dung muốn tạo tự động sau khi sinh ra một job mới trên Workflow.

 • Transformer 2: "creator_username" đại diện cho người tạo job ở Workflow, "@duongduong" là username được chỉ định sẽ tạo job tự động, nếu không sử dụng transformer này thì mặc định người tạo task là người tạo jobs.

 • Transformer 3: "followers" là danh sách người theo dõi công việc, "@ninhlv” là danh sách người theo dõi được thêm vào công việc. 

 • Transformer 4: "content" là mô tả công việc ở Workflow, "Mua hàng {name}" sử dụng {name} là tên của công việc trong Wework. 

*Tham khảo thêm các biến hỗ trợ bắn dữ liệu trong Webhook Workflow tại đây

Sau khi cài đặt Webhook  và tạo công việc xong, kết quả sẽ đạt được như sau:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.