Cách thêm mã chấm công hàng loạt cho nhân viên in

Sửa đổi trên: Wed, 2 Tháng 12, 2020 at 2:00 PM


Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


Thêm mã chấm công cho nhân viên trên HRM để liên kết dữ liệu từ máy chấm công lên Base Checkin


Ta thực hiện theo các bước sau :


Bước 1: Điền mã chấm công của nhân viên vào file mẫu:


  • Vào phần mềm máy chấm công đã được thiết lập sẵn của công ty, tổng hợp mã chấm công của từng nhân viên vào file mẫu theo đường dẫn https://bitly.com.vn/4at8g4


**Lưu ý: Khi điền mã chấm công vào file mẫu, lược bỏ các số 0 đứng trước mã chấm công.


Bước 2: Mở ứng dụng Base HRM và upload nhanh dữ liệu từ file excel:


  • Vào nút “Employees” => Chọn “Lịch làm việc” => Chọn Tab “Checkin codes” => Nhấp vào “Tạo mới” và chọn “Import checkin codes”Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.