Cách gán chính sách bảo hiểm cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Wed, 2 Tháng 12, 2020 at 2:24 PMMục đích:

 • Lưu trữ được thông tin bảo hiểm của từng nhân sự (theo mức cơ bản hay theo định mức riêng của công ty).

 • Hệ thống sẽ dùng chính sách được áp dụng tại HRM để tính ra mức bảo hiểm tương ứng tại Base Payroll.


Cách thực hiện:


Bước 1: Truy cập đường dẫn https://hrm.base.vn/policy/insurances

Có 2 dạng mặc định:

 • Standard cơ bản: Chọn loại này khi chỉ đóng bảo hiểm trên mức lương cơ bản.

 • Định mức riêng: Chọn loại này khi doanh nghiệp có định mức đóng bảo hiểm riêng. Chính sách định mức riêng có thể dùng trong trường hợp: một số nhóm đối tượng sẽ có phụ cấp (PC trách nhiệm, chức vụ,...), khoản bổ sung bắt buộc khác phải tham gia BHXH.


Bước 2: Gán chính sách bảo hiểm cho nhân sự theo 3 cách (từng nhân sự, theo nhóm hoặc hàng loạt bằng excel)  


 • Cách 1: Thao tác thủ công với từng nhân sự:


Tại mục Pendings => Enroll insurance policy => Nhập thông tin và lưu lại


 • Enrollment  date (Ngày áp dụng chính sách): 

 • Start_date: Lấy ngày hiện tại là ngày áp dụng chính sách.

 • Custome_date: Bạn sẽ chọn ngày mà chính sách được áp dụng. 

 • Insurance Policy (Chính sách bảo hiểm):

 • Theo mức lương cơ bản 

 • Theo định mức riêng (công ty tự định nghĩa)

 • Extra note :

 • Lựa chọn 1: override (Khi nhân sự đã được gán chính sách thì chọn chính sách mới sẽ ghi đè chính sách cũ trước đó => Chọn chính sách mới). “Đây là lựa chọn thường được dùng”.

 • Lựa chọn 2: duplicated -> error (Chỉ chấp nhận chính sách đã có, nếu trùng sẽ có thông báo)

 • Lựa chọn 3: duplicated -> silently skip (Nếu gán trùng chính sách đã có thì bỏ qua)

 • Lựa chọn 4: (Tạo mới : nếu không chọn là enrollment gần nhất thì vẫn tạo ra 1 enrollment mới nhưng có trạng thái Disable, còn nếu chọn là enrollment gần nhất thì tạo thêm 1 enrollment mới nhưng enrollment này có trạng thái và Enable và tự động disable những enrolment đã có trước đó).

Cách 2: Gán chính sách theo từng nhóm nhân sự.


Chọn Create => Create group enrollments => Chọn Group và lưu lại


 • Tags: Chọn 1 hoặc nhiều nhân sự.

 • Areas: Chọn theo chuyên môn.

 • Offices: Chọn theo văn phòng.

 • Positions: Chọn theo vị trí làm việc.


Cách 3: Gán chính sách thông qua file excel.


Chọn Create => Import first-time enrollments => Soạn file theo mẫu => Tải file và Lưu lại.Bước 3: Kiểm tra và sửa đổi các chính sách đã gán tại mục Enrollments**Lưu ý: 

 • Với những nhân sự không đóng bảo hiểm là nhân sự không cần gán chính sách (sẽ nằm ở mục Pendings).

 • Bạn có thể tự tạo ra các chính sách đóng bảo hiểm mà doanh nghiệp có để tiện theo dõi, ví dụ: Chỉ đóng bảo hiểm y tế.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.