Cách tạo chính sách phúc lợi in

Sửa đổi trên: Wed, 2 Tháng 12, 2020 at 2:27 PM


Mục đích:

  • Liệt kê các phúc lợi đang có của doanh nghiệp và gán cho nhân sự được áp dụng chính sách tương ứng.

  • Dữ liệu về phúc lợi sẽ tự động được dùng để tính lương lại Base Payroll.


Cách thực hiện:


Bước 1: Truy cập đường dẫn https://hrm.base.vn/benefits


Cách 1: Thủ công

Chọn Tạo mới => Nhập đầy đủ thông tin => Lưu lại


  • Frequency (Tần suất): Loại phúc lợi này theo tần suất như thế nào (theo kỳ trả lương, theo tháng, theo tuần, theo năm, theo sự kiện).

  • Not counted toward income: Chưa tính trong lương

  • Counted as direct income: Đã tính trong lương

  • As explained (text): Giải thích bằng văn bản

  • Explicit monetary value: Phúc lợi bằng đơn vị tiền tệ

  • Allow account managers to enroll their managed profiles: Cho phép người quản lý có thể gán chính sách cho nhân sự mà họ quản lý.


Cách 2: Tạo mới Phúc lợi bằng file excel


Chọn Phúc Lợi => Tạo mới => Nhập thông tin theo file mẫu => Upload file Phúc lợi lên hệ thống.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.