Cách tạo 1 chính sách thuế mới in

Sửa đổi trên: Wed, 2 Tháng 12, 2020 at 2:31 PM


Mục đích:

  • Ngoài 2 mức đóng thuế đã có trên phần mềm, doanh nghiệp có thể tự tạo theo nhu cầu của mình.

  • Giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và quản lý các mức đóng thuế tại doanh nghiệp.


Cách thực hiện:


Truy cập đường dẫn https://hrm.base.vn/policy/taxes

Chọn Create => Create tax policy => Nhập tên, mã chính sách thuế, loại thuế => Lưu lại.

  • Với mức đóng thuế cố định sẽ cần nhập phần trăm đóng thuế. 

  • Allow account managers to enroll their managed profiles: Cho phép người quản lý được phép gán chính sách cho những nhân sự mà họ quản lý.


**Lưu ý: 

  • Không thể tạo chính sách đóng thuế 0%, với những trường hợp không đóng thuế, bạn sẽ không cần gán chính sách cho nhân sự đó (nhân sự hiển thị tại mục Pendings)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.