Cách thiết lập tính năng review công việc (review todo) in

Sửa đổi trên: Mon, 7 Tháng 12, 2020 at 11:50 AM


Để thiết lập tính năng review công việc (Todo) bạn truy cập app Base Workflow trên thanh menu app hoặc truy cập https://workflow.base.vn/. Sau đó, bạn chọn luồng quy trình cần cài đặt review công việc và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Bạn chọn "Chỉnh sửa"


Bước 2: Trong từng Stage, bạn lựa chọn yêu cầu hoặc không yêu cầu review công việc (todo)


Bước 3: Bạn chọn "Lưu" để hoàn thành cập nhật

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.