Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 11 in

Sửa đổi trên: Fri, 11 Tháng 12, 2020 tại 3:28 CH


1.Thêm tính năng review subtask.

-Thêm phần option chọn review subtask trong Tùy chỉnh của dự án/team.
2.Tăng giới hạn số tasklist trong 1 dự án/phòng ban.

-Tăng giới hạn số tasklist lên tối đa 250 tasklist để hiển thị và khi tạo vượt quá giới hạn sẽ có cảnh báo chặn hành động tạo tasklist.


3.Thêm option “Active & not reviewing” trong bộ filter.


4.Thêm setting không cho phép xóa task trong project.


5.Setup webhook tạo task thuộc 1 tasklist.

-Hover chuột vào tasklist trên giao diện (list, board, gantt) sẽ thấy id của tasklist. Setup webhook có key tasklist_id và điền giá trị id của tasklist để webhook tạo task và gắn vào tasklist đó luôn (chỉ gắn được khi đúng dự án).
6.Hiển thị trường Float có cả chấm và phẩy.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.