Thiết lập trường tùy chỉnh cho từng mục đích sử dụng tài nguyên in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 1, 2021 tại 4:10 CH


Để thiết lập trường tùy chỉnh cho từng mục đích sử dụng tài nguyên, bạn truy cập vào app Base Booking trên thanh Menu app hoặc link https://booking.base.vn/. Sau đó, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bạn chọn "Nhóm mục đích" => Chọn mũi tên tại mục đích cần thêm trường tùy chỉnh

Bước 2: Chọn "Custom Field" để thêm trường tùy chỉnh
Bước 3: Chọn "Thêm trường mới"=> chọn định dạng cho trường tùy chỉnh muốn thêm


Định dạng hỗ trợ bao gồm:
- Text: Dữ liệu bao gồm chữ, số dạng ngắn
- Number (integer): Dữ liệu nhận số nguyên
- Multi-line text: Dữ liệu bao gồm cả chữ, số với dạng dài
- Date: Dữ liệu chọn ngày


Bước 4: Sau khi thêm trường tùy chỉnh, thành viên sử dụng có thể thêm thông tin cho từng trường tại khi book tài nguyên

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.