Cách xây dựng cơ cấu tổ chức trên phần mềm in

Sửa đổi trên: Mon, 1 Tháng 2, 2021 at 2:11 PM


Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/


Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:Để xây dựng cơ cấu tổ chức trên phần mềm cần thực hiện theo các bước:

Bước 1: Tạo Phòng ban cho tổ chức

 • Tại thanh menu bên trái, bạn vào “Cơ cấu tổ chức” >> chọn “Tạo phòng ban” 

 • Bạn điền đầy đủ thông tin ở cửa sổ Tạo phòng ban mới và Lưu lại

Bước 2: Tạo Sub-department cho Phòng ban

 • Tại mục “Cơ cấu tổ chức” >> nhấp vào dấu 2 chấm cuối tên Phòng ban >> chọn “Add sub-department

 • Bạn điền đầy đủ thông tin tại cửa sổ hiện ra >> chọn Lưu lại

**Lưu ý : 

Có thể tạo nhiều cấp sub-department bằng cách thực hiện như trên.


Bước 3: Tạo Team cho tổ chức 

 • Nhấn chọn “Tạo phòng ban” ở góc phải màn hình >> chọn “Tạo team

 • Bạn điền đầy đủ thông tin của Team tại cửa sổ hiện ra >> Lưu lại

 • Để thêm team vừa tạo vào Phòng ban, bạn nhấn chọn vào Dấu 2 chấm cuối tên Phòng ban >> chọn “Add a team

 • Điền thông tin tại cửa sổ hiện ra >> Lưu lại

**Lưu ý : 
 • Đối với trường hợp 1 team trực thuộc nhiều hơn 1 department, bạn thao tác tương tự như bước trên

 • Đối với trường hợp bạn muốn thay đổi vị trí của một sub-department sang một Phòng ban khác, bạn nhấn chọn dấu 2 chấm cuối sub-department >> chọn “Chỉnh sửa” >> chọn Phòng ban cần di chuyển đến tại mục “Phòng ban cha” >> Lưu lại • Để xóa một team khỏi một Phòng ban/sub-department, bạn nhấn chọn vào dấu 2 chấm cuối tên của team >> chọn “Xóa” 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.