Vai trò và cách tạo 1 chính sách nhân sự mới in

Sửa đổi trên: Mon, 1 Tháng 3, 2021 at 4:22 PM


  1. Mục đích

  • Thao tác tại: https://hrm.base.vn/cps 

  • Mục “Chính sách nhân sự” giúp khách hàng có thể tạo đầy đủ tất cả các chính sách liên quan đến nhân sự như: nhận tuyển, bổ nhiệm, thuyên chuyển, hạ cấp, tăng lương,...

  • Ý nghĩa: Các thao tác liên quan đến nhân sự cần đúng chính sách công ty và cần có sự minh bạch, được xác nhận bởi chính sách và được lưu lại trên hệ thống.


  1. Hướng dẫn


Bước 1: Truy cập https://hrm.base.vn/cps => Chọn tạo mới và tạo chính sách 


    Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin với 1 chính sách nhân sự:

  • Người quản lý: Người quản lý chính sách này.

  • Người theo dõi: Nhận thông tin khi có 1 nhân sự được đề xuất theo chính sách này.

  • Người lấy ý kiến: Người này có quyền đưa ý kiến về nhân sự được đề xuất.

  • Doanh nghiệp có thể phân quyền áp dụng chính sách cho từng bộ phận.

  • Người quản lý có thể cho phép nhân viên tự ứng cử hoặc chỉ được đề xuất.Sử dụng: Sau khi đã thêm đủ chính sách, bạn sẽ thực hiện thao tác (VD: Bổ nhiệm, thuyên chuyển, hạ cấp,..) với nhân sự

Chọn loại hành động => Thêm quyết định với nhân sự


Hướng dẫn chi tiết cho mục Phát triển sự nghiệp sẽ được mô tả trong bài viết này: ……. Bài này là bài tiếp theo, khi edit sẽ chèn vào.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.