Phân quyền tạo workflow in

Sửa đổi trên: Mon, 8 Tháng 3, 2021 at 9:31 AM


Để phân quyền tạo luồng trong Workflow, bạn truy cập app Base Workflow ở menu app hoặc vào link https://workflow.base.vn/. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Bạn chọn "Quản lý Workflow" => Chọn biểu tượng "..." => Chọn "Phân quyền tạo Workflow"

 

Bước 2: Bạn lựa chọn một trong 3 phân quyền


Tất cả người dùng: Mọi tài khoản đều có thể tạo luồng mới

App admin và một số người dùng đặc biêt: Owner, App admin, và những người đặc biệt được tag => Tag người được phân quyền

Chỉ app admin trở lên: Owner và app admin mới có thể tạo luồng mới


Bước 3: Bạn chọn "Cập nhật" để cập nhật cài đặt

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.