Base Office ver2: Thiết lập Kho lưu trữ trong Base Office in

Sửa đổi trên: Wed, 28 Tháng 4, 2021 tại 9:16 SA


Để thiết lập Kho lưu trữ trên Base Office bạn chọn biểu tượng Base Office trên thanh menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh"

Bước 2: Chọn "Kho lưu trữ" => "Tạo mới"

Bước 3: Điền thông tin cho kho lưu trữ => "Lưu lại"

- Tên kho lưu trữ

- Mã kho lưu trữ: viết liền không dấu không kí tự đặc biệt

- Người quản lý: tag người quản lý kho lưu trữ

- Văn phòng: Chọn văn phòng có Kho lưu trữ

- Hạn chế quyền xem bởi một số nhóm thành viên: Có thể tích hoặc không

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.