Base Office

Thiết lập quyền gửi Công văn đến & Công văn đi như thế nào ?
Để thiết lập quyền gửi và tạo công văn đến và đi trong phần mềm Base Office sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào link https://office.base.vn/ ...
Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:18 AM
Thiết lập quyền gửi và nhận công văn từ bên ngoài như thế nào ?
Để thiết lập các cá nhân trong công ty có quyền gửi và nhận công văn từ bên ngoài sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào link https://office.base....
Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:19 AM
Thiết lập quyền gửi thông báo như thế nào ?
Hiện tại, trong Base Office sẽ cho phép người dùng có thể thiết lập cá nhân hoặc phòng ban nào mới có quyền gửi thông báo trong công ty. Cụ thể, để thiết ...
Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:20 AM
Thiết lập nhóm công văn/ thông báo ?
Để thuận tiện trong quá trình lưu trữ, tìm kiếm cũng như hệ thống lại các thông báo, công văn, thì khi tạo mới thông báo, công văn cần đưa các thông báo...
Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:22 AM
Làm thế nào thiết lập email thông báo ?
Để thiết lập chỉnh sửa email của nhóm văn bản bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Đăng nhập vào https://office.base.vn/home Bước 2:  Ở phần Quản lý ->...
Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:23 AM
Thiết lập chỉnh sửa màu sắc của nhóm công văn/ thông báo ?
Để chỉnh sửa màu cho nhóm văn bản sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào mục QUẢN LÝ ở trên thanh menu. Sau...
Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:24 AM
Tạo thông báo mới như thế nào ?
Để tạo một thông báo mới sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào nút TẠO MỚI. Bước 2: Sau đó sẽ hiể...
Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:28 AM
Tạo công văn đi như thế nào ?
Bước 1: Để tạo công văn đi, bạn truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào nút Tạo mới. Bước 2: Sau đó sẽ hiển thị ra bảng tùy chọn thông ...
Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:29 AM
Tạo công văn đến như thế nào ?
Bước 1: Để tạo công văn đến bạn truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào nút Tạo mới. Bước 2: Sau đó sẽ hiển thị ra bảng tùy chọn thông ...
Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:29 AM
Cách duyệt thông báo/công văn ?
Để duyệt một thông báo đang chờ duyệt thì thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào mục Chờ duyệt. Bước 2: Chọn v...
Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:30 AM