Base Office

Base Office: Bảng phân quyền thao tác
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trên Base office 1. Khối quản lý a. Thao tác chung b. Sửa văn bản 2. Khối người th...
Tue, 19 Tháng 3, 2024 tại 10:33 SA
Base Office: Cách tạo Văn bản đi
Để tạo văn bản đi bạn truy cập https://office.base.vn/ hoặc Base Office trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Tạo Văn b...
Wed, 6 Tháng 3, 2024 tại 11:18 SA
Base Office: Cách tạo Văn bản đến
Để tạo văn bản đến bạn truy cập https://office.base.vn/ hoặc Base Office trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Tạo Văn ...
Wed, 6 Tháng 3, 2024 tại 11:19 SA
Base Office: Cách tạo Văn bản nội bộ/ thông báo
Để tạo văn bản nội bộ/ thông báo bạn truy cập https://office.base.vn/ hoặc Base Office trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn ...
Wed, 6 Tháng 3, 2024 tại 11:19 SA
Office - Chọn người nhận khi ban hành văn bản
Khi ban hành một văn bản mới, bạn có thể chọn người nhận là các tài khoản cá nhân, các nhóm tài khoản hoặc chọn một số cá nhân thuộc một nhóm tài khoản. Bà...
Tue, 30 Tháng 1, 2024 tại 2:52 CH
Base Office Ver2: Phân quyền cơ bản cho App Admin và Người theo dõi công văn
Để phân quyền cho App admin và người theo dõi trên Base Office, bạn chọn app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ sau đó chọn và ...
Fri, 21 Tháng 5, 2021 tại 5:05 CH
Base Office ver2: Thiết lập quyền gửi Văn bản/Thông báo
Để thiết lập quyền gửi công văn trên Base Office, bạn chọn app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ sau đó chọn và thực hiện theo...
Mon, 6 Tháng 9, 2021 tại 6:11 CH
Base Office: Thiết lập Loại văn bản
Để thiết lập Loại văn bản bạn truy cập app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn...
Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 2:49 CH
Base Office ver2: Cài đặt Mã văn bản
Để cài đặt mã văn bản theo nhu cầu riêng, bạn truy cập app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau: ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:03 CH
Base Office ver 2: Thiết lập văn phòng tại Kho lưu trữ
Để thiết lập Văn phòng cho Kho lưu trữ bạn vào Base Office trên thanh menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ chọn mục Tùy chỉnh và thực hiện theo hư...
Wed, 28 Tháng 4, 2021 tại 9:15 SA