Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu Trường tùy chỉnh HRM in

Sửa đổi trên: Tue, 25 Tháng 5, 2021 at 4:02 CH


Để cập nhật biến trên Payroll lấy theo dữ liệu Trường tùy chỉnh tại HRM bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lấy mã trường tùy chỉnh tại HRM: "Cài đặt" => "Trường dữ liệu tùy chỉnh"

Bước 2: Tại công thức ở Payroll, bạn chọn Thêm cột dạng Auto

Bước 3: Điền thông tin vào các cột => "Save"

- Cột SYS ID: Điền theo cú pháp info_customfieldid (Customfieldid ở bước 1)

VD: info_custom_cong_viec_hien_tai

- Cột Display name: Tên trường dữ liệu

- Cột ID: mã trường dữ liệu


Chọn "Save" để lưu thông tin

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.