Base Payroll

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác

Base Payroll: Thiết lập mẫu bảng lương chính
Để thiết lập mẫu bảng lương chính tại Payroll bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc Base Payroll trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bư...
Thu, 9 Tháng 12, 2021 tại 8:46 SA
Base Payroll: Thiết lập mẫu bảng lương phụ
Để thực hiện thêm mẫu bảng lương phụ trên Base Payroll bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc chọn Base Payroll trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm the...
Thu, 9 Tháng 12, 2021 tại 9:08 SA
Base Payroll: Cài đặt khoảng thời gian áp dụng tại chu kì lương
Để cài đặt khoảng thời gian áp dụng chu kì lương bạn truy cập Base Payroll trên thanh menu app hoặc truy cập https://payroll.base.vn/ sau đó làm theo HD sau...
Thu, 9 Tháng 12, 2021 tại 9:09 SA
Base Payroll: Cài đặt công thức trong mẫu bảng lương
Để cài đặt công thức trong bảng lương chính trong Base Payroll bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc app Base Payroll trong menu app. Sau đó bạn làm th...
Thu, 9 Tháng 12, 2021 tại 8:57 SA
Base Payroll: Cách tạo bảng lương
Sau khi thực hiện các cài đặt chung trên Base Payroll, bạn thực hiện chạy bảng lương thực tế bằng cách sau: Bước 1: Truy cập Base Payroll từ menu app hoặc ...
Tue, 28 Tháng 12, 2021 tại 1:35 CH
Base Payroll: Ý nghĩa của system fields trong Payroll
1, Biến định nghĩa sẵn sử dụng cho các mục đích lên báo cáo Total salaries Tổng các khoản tiền lương. Total benefits Tổng các khoản phụ cấp. Total othe...
Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 4:12 CH
Base Payroll : Thêm cột mặc định cho bảng lương hàng tháng
Để thêm cột trong bảng lương bạn vào Base Payroll trên thanh menu app hoặc truy cập https://payroll.base.vn/. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1...
Thu, 9 Tháng 12, 2021 tại 2:35 CH
Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu Trường tùy chỉnh HRM
Để cập nhật biến trên Payroll lấy theo dữ liệu Trường tùy chỉnh tại HRM bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Lấy mã trường tùy chỉnh tại HRM: "Cài...
Tue, 25 Tháng 5, 2021 tại 4:02 CH
Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu trường tùy chỉnh từ Hourly
Để thêm dữ liệu trường tùy chỉnh từ Base Hourly sang Base Payroll, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Tại Base Hourly, Bạn vào "Cài đặt" =...
Tue, 25 Tháng 5, 2021 tại 4:05 CH
Base Payroll: Thiết lập lấy dữ liệu từ Base Overtime theo Policy
Để thiết lập lấy dữ liệu từ Base Overtime sang Base Payroll, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Tại Base OverTime, bạn chọn "Cài đặt" =...
Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 2:59 CH