Base Payroll

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác

Base Payroll : Phân quyền thao tác trên Payroll
Chú giải :
Fri, 7 Tháng 6, 2024 tại 4:56 CH
Base Payroll: Thiết lập mẫu bảng lương chính
Để thiết lập mẫu bảng lương chính tại Payroll bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc Base Payroll trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bư...
Mon, 26 Tháng 6, 2023 tại 11:01 SA
Base Payroll: Thiết lập mẫu bảng lương phụ
Để thực hiện thêm mẫu bảng lương phụ trên Base Payroll bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc chọn Base Payroll trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm the...
Mon, 26 Tháng 6, 2023 tại 2:29 CH
Base Payroll: Cài đặt khoảng thời gian áp dụng tại chu kì lương
Để cài đặt khoảng thời gian áp dụng chu kì lương bạn truy cập Base Payroll trên thanh menu app hoặc truy cập https://payroll.base.vn/ sau đó làm theo HD sau...
Tue, 27 Tháng 6, 2023 tại 9:16 SA
Base Payroll: Cài đặt công thức trong mẫu bảng lương
Để cài đặt công thức trong bảng lương chính trong Base Payroll bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc app Base Payroll trong menu app. Sau đó bạn làm th...
Wed, 28 Tháng 6, 2023 tại 10:22 SA
Base Payroll: Cách tạo bảng lương
Sau khi thực hiện các cài đặt chung trên Base Payroll, bạn thực hiện chạy bảng lương thực tế bằng cách sau: Bước 1: Truy cập Base Payroll từ menu app hoặc ...
Fri, 30 Tháng 6, 2023 tại 9:52 SA
Base Payroll: Ý nghĩa của system fields trong Payroll
1, Biến định nghĩa sẵn sử dụng cho các mục đích lên báo cáo Total salaries Tổng các khoản tiền lương. Total benefits Tổng các khoản phụ cấp. Total othe...
Fri, 30 Tháng 6, 2023 tại 9:52 SA
Base Payroll : Thêm cột mặc định cho bảng lương hàng tháng
Để thêm cột trong bảng lương bạn vào Base Payroll trên thanh menu app hoặc truy cập https://payroll.base.vn/. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: C...
Fri, 30 Tháng 6, 2023 tại 10:03 SA
Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu Trường tùy chỉnh HRM
Bạn cần lấy 1 thông tin từ trường tùy chỉnh HRM của nhân sự sang Payroll, bạn truy cập vào app Payroll hoặc link payroll.base.vn và thao tác theo các bước s...
Fri, 30 Tháng 6, 2023 tại 10:24 SA
Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu trường tùy chỉnh từ Hourly
Để thêm dữ liệu trường tùy chỉnh từ Base Hourly sang Base Payroll, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Tại Base Hourly, bạn vào Cài đặt > Lịch làm...
Fri, 30 Tháng 6, 2023 tại 11:30 SA