Base Payroll : Thêm cột mặc định cho bảng lương hàng tháng in

Sửa đổi trên: Fri, 30 Tháng 6, 2023 tại 10:03 SA


Để thêm cột trong bảng lương bạn vào Base Payroll trên thanh menu app hoặc truy cập https://payroll.base.vn/. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn Mẫu bảng lương > chọn bàng lương cần bổ sung cột

Bước 2: Chọn dấu mũi tên > chọn Cấu hình cột

Bước 3: Chọn loại dữ liệu tương ứng với dạng cột muốn bổ sung


  • Hệ thống: Cột thông tin đã tạo trên hệ thống từ phần các phần mềm khác: Timesheet, timeoff, overtime…)
  • Hằng số: Cột thông tin hằng số mặc định (lưu ý không điền dấu = trước hằng số)
  • Nhập ngoài: Cột thông tin sẽ up file excel lên hệ thống
  • Công thức: Cột thông tin tính công thức

Bước 4: Điền tên cột vào mục Tên hiền thị và nhấn chuột vào ID để hệ thống nhận dữ liệu tự động > chọn Lưu lại để lưu thông tin

Lưu ý: Có thể di chuyển vị trí các cột trong bảng lương bằng cách click chuột giữ và thả từng dòng trong bảng lương

Bước 5: Vào bảng lương đã tạo cần update thêm cột mới từ bảng lương mẫu chọn Lấy cấu hình từ mẫu bảng lương

Ngoài ra bạn cũng có thể cấu hình cột tương tự trong chi tiết 1 bảng lương đã tạo:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.