Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu trường tùy chỉnh từ Hourly in

Sửa đổi trên: Fri, 30 Tháng 6, 2023 tại 11:30 SA


Để thêm dữ liệu trường tùy chỉnh từ Base Hourly sang Base Payroll, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại Base Hourly, bạn vào Cài đặt > Lịch làm việc > Chọn lịch cần lấy mã trường tùy chỉnh để lấy dữ liệu

Bước 2: Tại công thức ở Payroll, bạn chọn Thêm cột dạng Hệ thống > Chọn gợi ý HRM


Bước 3: Điền thông tin vào các cột 

- Cột ID hệ thống: phần mềm đã hiển thị sẵn cú pháp custom_hourly_

Bạn dán key vừa copy ở bước 1 vào sau dấu _

VD: custom_hourlylam_them_gio

- Cột Tên hiển thị: tên trường dữ liệu

- Cột ID: Mã trường dữ liệu

Chọn Lưu lại để lưu thông tin

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.