Base Payroll: Thiết lập mẫu bảng lương phụ in

Sửa đổi trên: Mon, 26 Tháng 6, 2023 tại 2:29 CH


Để thực hiện thêm mẫu bảng lương phụ trên Base Payroll bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc chọn Base Payroll trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn chọn Mẫu bảng lương > Chọn Tạo mới

Bước 2: Điền thông tin chính của Mẫu bảng lương

- Chu kỳ trả lương: Mặc định hàng tháng

- Tên: Tên bảng lương
- Chính sách lương: chọn chính sách  lương áp dụng

+ Tính theo thông tin lương mới nhất trong chu kỳ

+ Tính theo lịch sử phát triển sự nghiệp của nhân sự ( Tham khảo lương cắt chặng

+ Tổng hợp từ các bảng lương khác ( Tham khảo bảng lương tổng hợp)

- Chọn bảng lương chính

Bảng lương phụ có thể lọc nhân sự để đưa vào bảng lương theo chính sách, theo văn phòng hoặc khu vực chuyên môn

- Người quản trị:  tag những người là quản lý - có quyền chỉnh sửa thông tin mẫu bảng lương
- Người duyệt: Tag những người duyệt bảng lương
- Người theo dõi: Tag những người theo dõi bảng lương
- Luồng duyệt: Phương thức duyệt
+ Duyệt lần lượt
+ Duyệt đồng thời
+ Chỉ cần 1 người duyệt

- SLA for approving: Thời gian duyệt bảng lương

Bước 3: Sau khi lưu được dữ liệu như sau:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.