Payroll: Hướng dẫn cách tính lương cắt chặng in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 4, 2023 tại 10:51 SA


Trong mỗi chu kỳ lương, nhân viên có thể có sự thay đổi về lương với nhiều lý do khác nhau (thử việc lên chính thức, tăng/ giảm lương, thăng cấp/ giảm cấp,…), đi kèm là sự thay đổi các thông tin lương.

Tính năng tính lương cắt chặng giúp bạn xử lý các bài toán:

Trường hợp nhân viên có thay đổi mức lương nhiều hơn 2 lần trong chu kỳ tính lương.

- Số giờ tăng ca theo lương cũ và lương mới

- Số giờ công theo lương cũ và lương mới

Cách tính toán dữ liệu của từng chặng

- Thông tin cá nhân của nhân sự lấy theo thông tin gần nhất

- Số công, làm thêm giờ được tổng hợp chính xác theo khoảng thời gian của chặng.

- Thông tin lương, thành phần lương sẽ lấy theo thông tin của từng chặng.

- Các cột input sẽ lấy theo dữ liệu được nhập vào

- Các cột hằng số sẽ lấy theo giá trị được khai báo trong bảng lương.

- Các cột công thức sẽ được tính toán theo công thức đã cấu hình trong bảng lương

Để sử dụng tính lương cắt chặng, bạn truy cập vào app payroll.base.vn và thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Chọn phương pháp tính lương Tính theo lịch sử phát triển sự nghiệp của nhân sự trong chu kỳ khi tạo mẫu bảng lương

Lưu ý: cần tạo mẫu bảng lương mới để sử dụng tính năng này

Không hỗ trợ sửa bảng lương cũ, vì ảnh hưởng đến cách tính của bảng lương cũ hiện hành

Bước 2: Chọn cấu hình cột để tổng hợp giá trị chu kỳ

Bạn có thể chọn 1 trong các cách tổng hợp:

- Tổng các hàng: cộng tất cả các giá trị trong từng chặng (dòng tính)

- Giá trị hàng đầu tiên: chọn giá trị của chặng (dòng tính) đầu tiên

- Giá trị hàng cuối cùng: chọn giá trị của chặng (dòng tính) cuối cùng

- Giá trị lớn nhất: chọn giá trị lớn nhất trong các chặng (dòng tính)

- Giá trị nhỏ nhất: chọn giá trị nhỏ nhất trong các chặng (dòng tính)

- Trung bình các hàng: tính giá trị trung bình của tất cả các chặng (dòng tính)

Lưu ý:

- Giá trị tổng hợp chỉ áp dụng cho các biến dạng công thức

- Cách xác định thứ tự các dòng - dòng đầu, cuối: xác định theo đề xuất phát triển sự nghiệp  theo thời gian, dòng đầu tương ứng với đề xuất PTSN đầu tiên có hiệu lực trong chu kỳ, dòng cuối là đề xuất PTSN cuối cùng trong chu kỳ

Bước 3: Tạo bảng lương từ mẫu bảng lương có phương pháp tính cắt chặng

Chạy bảng lương

Sau khi chạy bảng lương, bạn có thể xem chi tiết kết quả tính toán

Ví dụ minh họa: 

Chu kỳ tính lương tháng 3/2023 (01/03/2023 - 31/03/2023). Từ ngày 13/03, nhân sự A được thăng cấp từ nhân viên lên quản lý, tăng lương từ 10,000,000 VND lên 12,000,000 VND

1. Cách xác định chặng lương trong chu kỳ:

Tháng 3 nhân sự sẽ có 2 chặng lương:

Chặng 1: 1/3→ 12/3 hưởng mức lương 10tr

Chặng 2: 13/3 → 31/3 hưởng mức lương 12tr

2. Cách tính toán dữ liệu của từng chặng:

Tháng 03 có 23 công chuẩn, hệ thống tính toán dữ liệu cho từng chặng như sau:

Chặng 1: 

công thực tế = 8

mức lương = 10,000,000

lương = (mức lương/ công chuẩn) * công thực tế = (10,000,000/ 23)* 8= 3,478,260.87 VND

Chặng 2:

công thực tế = 15

mức lương = 12,000,000

lương = (mức lương/ công chuẩn) * công thực tế = (12,000,000/ 23)* 15= 7,826,086.96 VND

3. Cách tổng hợp cho cả chu kỳ:

Sau khi tính toán xong cho từng chặng, kết quả của từng chặng được tổng hợp dựa theo cách tổng hợp giá trị được khai báo ở bước 2 phía trên

Ví dụ với cột lương có cách tổng hợp là Tổng các hàng thì: lương = 3,478,260.87 + 7,826,086.96= 11,304,347.83 VND

Bảng lương được tính toán lại lần cuối với các kết quả đã tổng hợp (nếu có) 

Lưu ý: 

Các cột formula có cấu hình tổng hợp thì khi tính toán bước cuối sẽ không tính toán lại nữa mà lấy giá trị tổng hợp từ các hàng

Các cột formula không cấu hình tổng hợp thì bước cuối sẽ tính toán như bình thường theo công thức đã cấu hình.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.