Base Payroll:Tính năng bảng lương tổng hợp. in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 4, 2023 tại 9:30 SA


Tính năng bảng lương tổng hợp giúp bạn xử lý các bài toán: Doanh nghiệp muốn tổng hợp bảng lương từ các bảng lương của các đơn vị con,doanh nghiệp muốn tổng hợp lương từ 12 tháng để tính lương tháng thứ 13,...


Để sử dụng tính năng bảng lương tổng hợp, bạn truy cập vào app Payroll.base.vn và thao tác theo các bước sau:
Bước 1 :Chọn phương pháp tính lương Tổng hơp từ các bảng lương khác khi tạo mẫu bảng lương

Bước 2:Cấu hình cột Giá trị tổng hợp trong phần cấu hình bảng lương

C&B có thể chọn 1 trong các cách tổng hợp:


- Tổng các hàng: cộng tất cả các giá trị trong từng dòng
- Giá trị hàng đầu tiên: chọn giá trị của dòng đầu tiên
- Giá trị hàng cuối cùng: chọn giá trị của dòng cuối cùng
- Giá trị lớn nhất: chọn giá trị lớn nhất trong các dòng
- Giá trị nhỏ nhất: chọn giá trị nhỏ nhất trong các dòng
- Trung bình các hàng: tính giá trị trung bình của tất cả các dòng

Một bảng lương tổng hợp sẽ được xử lý như sau:

- Thông tin loại tự động như : Thông tin cá nhân của nhân sự lấy theo thông tin gần nhất ; Số công, làm thêm giờ được tổng hợp chính xác theo khoảng thời gian của chu kỳ lương ; Thông tin lương, thành phần lương sẽ lấy theo thông tin gần nhất.


- Các cột input sẽ lấy theo dữ liệu được nhập vào
- Các cột hằng số sẽ lấy theo giá trị được khai báo trong bảng lương.
- Các cột formula trên bảng lương tổng hợp sẽ vẫn có 2 lựa chọn :
     + Nếu có cấu hình tổng hợp thì giá trị sẽ được tính bằng cách tổng hợp số liệu từ các bảng lương chi tiết
     + Nếu không cấu hình tổng hợp thì sẽ được tính toán theo công thức đã được cấu hình

  

Lưu ý:
- Thứ tự của các dòng dữ liệu được quy định bởi thứ tự chọn bảng lương chi tiết khi tạo bảng lương.
- Cột ở bảng lương chi tiết chỉ được tổng hợp vào cột tương ứng trong bảng lương tổng hợp khi thỏa mãn điều kiện: trùng ID và trùng loại dữ liệu.


Bước 3:Tạo bảng lương
- Chọn mẫu bảng lương tổng hợp.
- Chọn các bảng lương muốn tổng hợp.
- Chạy bảng lương như bình thường, kết quả hiển thị là kết quả tính toán dựa trên các giá trị đã tổng hợp
Lưu ý: 
- Các bảng lương chi tiết được chọn phải là bảng lương có cùng chính sách lương với bảng lương tổng hợp và đã hoàn thành 
- Khi xem chi tiết Record của nhân sự có thể xem được record của nhân sự ở các bảng lương chi tiết.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.