Base Payroll: Cài đặt công thức trong mẫu bảng lương in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 12, 2021 tại 8:57 SA


Để cài đặt công thức trong bảng lương chính trong Base Payroll bạn truy cập https://payroll.base.vn/ hoặc app Base Payroll trong menu app. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Template" => chọn mẫu bảng lương cần cài đặt

Bước 2: Chọn mũi tên và chọn "Config Columns"

Bước 3: Thêm biến và công thức => "Save"

a) Biến có sẵn: danh sách các biến tự động lấy dữ liệu (Auto) được liệt kê ở danh sách cột bên phải. Bạn chọn vào tên biến muốn chuyển vào bảng lương để dữ liệu được bổ sung.

b) Biến khác:

-  Bạn chọn dấu + để thêm cột mới. Tại đây có các lựa chọn:

+ Auto Column: Thêm cột biến tự động. Dữ liệu có từ hệ thống
+ Constant Column: Thêm cột có giá trị là hằng số
+ Input Column: Thêm cột có giá trị là nhập từ file excel
+ Formula Column: Thêm cột có giá trị tính toán


c) Cấu trúc bảng lương

- Sys ID: Key trên hệ thống. Chỉ có đối với biến có sẵn trên hệ thống
- Type: Dạng của cột (Auto, constant, input, fomula)
- Data type: Có 2 lựa chọn Number và Text
- Display name: Tên cột dữ liệu, có thể đổi tên theo yêu cầu
- ID: Mã key của cột. Sử dụng để thêm vào trong công thức của các cột khác

- Define: Định nghĩa dữ liệu
+ Auto: Để trống - Dữ liệu tự động lấy từ hệ thống
+ Input: Để trống - Dữ liệu bổ sung khi import file
+ Constant: Điền giá trị hằng số
+ Formula: Điền công thức tính cho cột đó. Công thức sẽ cài đặt dựa trên key của từng biến. VD: Takehome = total_income-total_insurance-total_tax (Định nghĩa: Lương mang về = Tổng thu nhập - Tổng bảo hiểm - Tổng thuế)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.