Base Payroll: Cách tạo bảng lương in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 12, 2021 tại 1:35 CH


Sau khi thực hiện các cài đặt chung trên Base Payroll, bạn thực hiện chạy bảng lương thực tế bằng cách sau:

Bước 1: Truy cập Base Payroll từ menu app hoặc truy cập link https://payroll.base.vn/ => Chọn chu kỳ muốn thêm bảng lương => "Create payroll"

Bước 2: Chọn template cho bảng lương và thêm tên cho mẫu => "Lưu lại"

Bước 3: chọn "Run"để dữ liệu update vào bảng lương

- Kết quả


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.