Base Payroll: Cách tạo bảng lương in

Sửa đổi trên: Fri, 30 Tháng 6, 2023 tại 9:52 SA


Sau khi thực hiện các cài đặt chung trên Base Payroll, bạn thực hiện chạy bảng lương thực tế bằng cách sau:

Bước 1: Truy cập Base Payroll từ menu app hoặc truy cập link https://payroll.base.vn/ > Chọn chu kỳ muốn thêm bảng lương > Chọn Tạo bảng lương


Bước 2: Chọn mẫu bảng lương cho bảng lương và đặt tên cho mẫu > Sau đó nhấn Lưu lại

Bước 3: Chọn chạy bảng lương

- Kết quả


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.