Base Goal - Cách import mục tiêu cho cycle bằng file excel in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 7, 2021 tại 2:34 CH


Để import mục tiêu cho cycle bằng file excel bạn truy cập https://goal.base.vn/ hoặc app Base Goal trong thanh menu app sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau


Bước 1: Chọn dấu hai chấm ".." => Chọn "Tải xuống file excel" để tải file mẫu

Bước 2: Điền thông tin tương tự file mẫu

a) Các côt trong file excel

- Scope: phạm vi của mục tiêu (company, dept, team, goal)

- Metatype: loại okr hay kpi (okr, kpi)

- Name: tên mục tiêu.

- Metric code: mã metric, bắt buộc với mục tiêu kpi.

- Target: chỉ tiêu được giao, bắt buộc với mục tiêu kpi

- Dept code: mã phòng ban, bắt buộc với mục tiêu dept.

- Team code: mã team, bắt buộc với mục tiêu team.

- Assign to: người chịu trách nhiệm thực hiện. Bắt buộc với mọi loại mục tiêu.

- Followers: người theo dõi, áp dụng với mục tiêu comp, dept, team.

- Watchers: người xem, áp dụng với mục tiêu goal

- Start time: thời gian bắt đầu (dd/mm/yyyy hoặc dd/mm/yy). Nếu để trống sẽ nhận start time của cycle hiện tại

- End time: thời gian kết thúc (dd/mm/yyyy hoặc dd/mm/yy). Nếu để trống sẽ nhận end time của cycle hiện tại.

- Commited OKR?: đây là mục tiêu okr cam kết hay kỳ vọng (commited, aspirational). Bắt buộc với các mục tiêu okr.

- Weight: trọng số. Bắt buộc với các mục tiêu okr và goal kpi.

- Status: trạng thái (active, draft). Bắt buộc với các mục tiêu company okr, team okr, goal okr và goal kpi

- Privacy: quyền riêng tư (public, private). Bắt buộc với mục tiêu company.

- Departments to view: các bộ phận có thể xem nếu mục tiêu company có quyền riêng tư là private.

- Description: mô tả về mục tiêu.


Lưu ý: Đối với mỗi dạng mục tiêu có những trường yêu cầu bắt buộc và không bắt buộc điền. Mô tả qua bảng sau:b) Phân cấp mục tiêu con

- Các cấp mục tiêu con được thể hiện trên số dấu # trước tên mục tiêu

- Tên của mục tiêu OKR sẽ được lấy sau dấu #

- Tên mục tiêu của KPI sẽ lấy theo metric và target nên tại đây chỉ cần điền level.

* Quy tắc dựa theo Scope

- Mục tiêu company:

+ Chỉ có thể level 1

+ Chỉ nhận mục tiêu dept, mục tiêu team là mục tiêu con

+ Mục tiêu company là mục tiêu cao nhất và không có mục tiêu ca

- Mục tiêu dept

+ Có thể có ở nhiều level

+ Chỉ nhận các mục tiêu goal là mục tiêu con

+ Mục tiêu cha là mục tiêu company và dept

- Mục tiêu team

+ Có thể có nhiều level

+ Mục tiêu con: mục tiêu goal

+ Mục tiêu ca: mục tiêu company, dept

- Mục tiêu Goal:

+ Có thể có nhiều level

+ Không có mục tiêu con

+ Mục tiêu cha: mục tiêu team

+ Phải cùng team code với mục tiêu cha

*Quy tắc dựa theo Metatype

+ Mục tiêu con phải có cùng metatype với mục tiêu cha

+ Mục tiêu con kpi phải có cùng metric với mục tiêu cha


VD1: Cây mục tiêu liên kết đủ từ mục tiêu company

VD2: Cây mục tiêu không có mục tiêu company (được bắt đầu với mục tiêu dept)


Bước 3: Chọn dấu hai chấm ".." => chọn "Nhập mục tiêu từ excel"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.