Base Goal

Checkin tự động từ Workflow về Goal và gửi chatbot
Bài toán: Khi một thành viên kinh doanh A xử lý được một hợp đồng thành công ở Workflow sẽ tự động checkin mục tiêu cho nhân viên đó ở Base Goal và hệ thống...
Wed, 8 Tháng 12, 2021 tại 5:18 CH
Base Goal - Cách import mục tiêu cho cycle bằng file excel
Để import mục tiêu cho cycle bằng file excel bạn truy cập https://goal.base.vn/ hoặc app Base Goal trong thanh menu app sau đó thực hiện theo hướng dẫn sa...
Mon, 6 Tháng 9, 2021 tại 1:45 CH
Base Goal - Cách import mục tiêu cho cycle bằng file excel
Để import mục tiêu cho cycle bằng file excel bạn truy cập https://goal.base.vn/ hoặc app Base Goal trong thanh menu app sau đó thực hiện theo hướng...
Tue, 20 Tháng 7, 2021 tại 2:34 CH
Base Goal - Thiết lập Phòng ban/Bộ phận trong công ty
Để thiết lập phòng ban trong công ty tại Base Goal bạn chọn Base Goal trên Menu app hoặc truy cập https://goal.base.vn/ sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bước ...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 4:26 CH
Base Goal: Thiết lập Team (nhóm)
Để thiết lập teams (nhóm) trong công ty tại Base Goal bạn chọn Base Goal trên Menu app hoặc truy cập https://goal.base.vn/ sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bư...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 5:24 CH
Base Goal: Cách thiết lập Metric
Metric là chỉ số dùng để đo lường các mục tiêu. Ví dụ như doanh thu, số lượng khách hàng, sản phẩm,... Để thiết lập Metric bạn chọn Base Goal tại menu app h...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 4:22 CH
Base Goal - Cách thiết lập công thức metric
Trong trường hợp cần quản lý % vượt mức chỉ tiêu ban đầu bạn có thể thiết lập thêm công thức tính tại Metric. Để thực hiện bạn chọn Base Goal trên menu app ...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 4:21 CH
Base Goal - Thiết lập Nhóm Metric
Để thiết lập nhóm cho Metric bạn chọn Base Goal trên menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/. Sau đó làm theo hướng dẫn sau Bước 1: Chọn "Cà...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 5:04 CH
Base Goal - Tạo chu kì mới cho mục tiêu
Để tạo chu kì trong Goal bạnchọn Base Goal trong menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/ Sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn chọn "Cài...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 2:16 CH
Base Goal - Cách tạo mục tiêu các cấp trong chu kỳ
Để tạo mục tiêu công ty bạn vào Base Goal trên menu hoặc vào link https://goal.base.vn/. Tại Base goal, mỗi chu kỳ đều có các cấp mục tiêu công ty, mục tiêu...
Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 2:37 CH