Base Goal: Thiết lập Team (nhóm) in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 5:24 CH


Để thiết lập teams (nhóm) trong công ty tại Base Goal bạn chọn Base Goal trên Menu app hoặc truy cập https://goal.base.vn/ sau đó làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Teams" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin => chọn "Lưu lại"

- Tên nhóm:
- Quản lý: tag quản lý nhóm

- Người giám sát: người giám sát các mục tiêu nhóm

- Thành viên: các thành viên trong nhóm (có thể thêm nhanh thành viên theo nhóm đã tạo tại Base account)

- Các lựa chọn phân quyền bổ sung:
+ Cho phép người giám sát tạo hoặc sửa các mục tiêu cá nhân
+ Không cho phép người phụ trách chỉnh sửa hoặc xóa mục tiêu cá nhân
+ Không cho phép người phụ trách chỉnh sửa hoặc xóa kết quả then chốt

* Cài đặt quyền riêng tư của các mục tiêu cá nhân và của mục tiêu team
- OKR goal privacy: cài đặt quyền riêng tư của OKR
+ public: Công khai
+ internal: Nội bộ
+ restricted: Hạn chế
- KPI goal privacy: cài đặt quyền riêng tư của KPI
+ public: Công khai
+ internal: Nội bộ
+ restricted: Hạn chế
- Goal review privacy: cài đặt quyền riêng tư của đánh giá mục tiêu
+ public: Công khai
+ internal: Nội bộ
+ restricted: Hạn chế

Chọn "Lưu lại" để hoàn thành thiết lập 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.