Base Goal - Cách tạo mục tiêu các cấp trong chu kỳ in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 2:37 CH


Để tạo mục tiêu công ty bạn vào Base Goal trên menu hoặc vào link https://goal.base.vn/. Tại Base goal, mỗi chu kỳ đều có các cấp mục tiêu công ty, mục tiêu phòng ban và mục tiêu team. Để tạo các cấp mục tiêu này bạn vào chu kỳ và thực hiện theo hướng dẫn sau

1, Tạo mục tiêu công ty
Bước 1: Chọn mũi tên => Chọn "Tạo mục tiêu công ty"

Bước 2: Chọn metric là OKR hoặc KPI tương ứng

Bước 3: Điền thông tin của mục tiêu theo yêu cầu mong muốn
*Lưu ý: Nếu chọn mục tiêu công khai tất cả mọi người sẽ cùng xem được hoặc chọn
2, Tạo mục tiêu phòng ban 

Bước 1: Chọn mũi tên => Chọn "Tạo mục tiêu phòng ban"

Bước 2: Chọn bộ phận và metric cho mục tiêu phòng ban => "Tiếp tục"

Bước 3: điền thông tin mục tiêu và chọn  "Lưu lại"

3, Cách tạo mục tiêu Team
Bước 1:  Chọn mũi tên => Chọn "Tạo mục tiêu của team"

Bước 2: Chọn team và metric => "Tiếp tục"

Bước 3: Điền thông tin và chọn "Lưu lại" 

Lưu ý: Nếu bạn chọn Liên kết trực tiếp phải chọn mục tiêu tương ứng trước khi lưu
4, Tạo mục tiêu cá nhân
Bước 1: Chọn biểu tượng mũi tên => chọn "Tạo mục tiêu cá nhân"

Bước 2: Điền thông tin => chọn "Tiếp tục"

- Chọn chu kỳ cho mục tiêu

- Chọn team chứa mục tiêu cá nhân

- Chọn loại cho mục tiêu: OKR hoặc KPI tương ứng

- Chọn người chịu trách nhiệm
+ Tôi chịu trách nhiêm
+ Chọn một người khác => tag người nhận mục tiêu
Bước 3: Điền thông tin cho mục tiêu và "Lưu lại"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.