Base Goal - Cách thiết lập công thức metric in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 4:21 CH


Trong trường hợp cần quản lý % vượt mức chỉ tiêu ban đầu bạn có thể thiết lập thêm công thức tính tại Metric. Để thực hiện bạn chọn Base Goal trên menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/. Sau đó, bạn vào Cài đặt và làm theo hướng dẫn sau:


Phần 1: Hướng dẫn tạo

Bước 1: Trong cài đặt chọn Metric => "Chỉnh sửa"

Bước 2: Điền công thức => "Lưu lại"

- Ý nghĩa của các biến:

  • $value: giá trị hiện tại của object
  • $target: chỉ tiêu được giao
  • $initial: tùy biến, được cài khi tạo metric kr, mặc định = 0
  • $name: tên của metric
  • $code: code của metric
  • $unit : đơn vị của metric

Phần 2: Ví dụ cụ thể

Công ty có yêu cầu với chi phí lương vượt quá mức trần sẽ hiển thị % vượt quá.
Mức trần cho chi phí lương là 30 triệu, tháng đó công ty trả 35 triệu. Mức chi phí thực tế vượt quá 5 triệu, tương đương tăng 16.667% so với chi phí cho phép.

Cách thực hiện

- Xác định công thức cần thiết lập: $percent = ($value-$target)*100/$target

- Set công thức vào như hướng dẫn phần 1- Thêm mục tiêu với KPI dạng metric "Chi phí thanh toán lương" với chỉ tiêu 30,000,000

- Thêm goal dạng OKR

- Thêm kết quả then chốt với metric Chi phí thanh toán lương

- Checkin với giá trị 35,000,000


Kết quả hiển thị:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.