Base Workflow - Cập nhật tính năng tháng 7 in

Sửa đổi trên: Thu, 22 Tháng 7, 2021 tại 5:10 CH


1. Thêm filter khi xuất excel các job từ workflow:

  • Export excel jobs với các điều kiện filter hiện tại.

  • Có thể chọn các custom fields muốn export.

 


2. Tính năng thay thế toàn bộ vai trò của 1 user bằng 1 user khác trong setting workflow, stage, todo của tất cả workflow. (Khi owner system thực hiện thay thế vai trò của user A bằng user B, thì user B sẽ thay thế vai trò của user A trong setting workflow, stage, todo của tất cả workflow.)


**Lưu ý: Tính năng chỉ thay thế vai trò trong các setting Workflow, không thay thế vai trò của user trong các jobs đã tạo trước đó.

3. Thiết lập bỏ người thực thi giai đoạn ra khỏi danh sách theo dõi sau khi hoàn thành giai đoạn


Cách 1:


Cách 2:

4. Thêm người theo dõi mặc định của từng giai đoạn


5. Cho phép đăng ký group user Account theo từng stage để cập nhật danh sách người thực thi

  • Thêm ô nhập các team sẽ đăng ký là người thực thi theo từng giai đoạn.

  • Có thể tích chọn thêm nhanh người thực thi theo các team đã đăng ký cho 1 stage khi tạo hoặc sửa stage.

  • Có option cập nhật tất cả người thực thi theo các team đăng ký của tất cả stage trong workflow. Chức năng này được dùng khi có sự thay đổi thành viên trong nhóm ở Account (thêm thành viên mới, xóa thành viên mới khỏi group)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.