Base Workflow

Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 11/2023
1. Tab Nhân viên của tôi (Nhiệm vụ của tôi): Quản lý trực tiếp có thể xem được các nhiệm vụ của nhân viên mình quản lý 2. Công việc của tôi: bổ sung thêm...
Wed, 15 Tháng 11, 2023 tại 4:39 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
Cập nhật cơ chế với người thực thi của giai đoạn khi cài đặt @tag nhóm theo Base Account: - Tự động thêm nhân sự vào danh sách người thực thi nếu: + Giai ...
Wed, 18 Tháng 10, 2023 tại 4:17 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Xuất các nhiệm vụ đã lưu trữ trong 1 quy trình ra excel - Chỉ quản trị hệ thống hoặc quản trị quy trình có quyền xuất dữ liệu - Giới hạn xuất 1000 nhiệ...
Thu, 17 Tháng 8, 2023 tại 3:17 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 4/2023
1. Cho phép thiết lập người nhận nhiệm vụ theo các điều kiện được cài đặt linh hoạt (HDSD) - Cài đặt chi tiết trong từng giai đoạn của từng quy trình
Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 4:25 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Webhook: Thêm key truyền file trình ký - Bổ sung key truyền file trình ký qua webhook cho Base Workflow  esigned_file_stt_name : tên file đã ký có số t...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 11:13 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Thêm tính năng lưu trữ nhiệm vụ trong 1 quy trình (HDSD) - Cài đặt trong từng quy trình - Có thể cài đặt lưu trữ Tự động hoặc Thủ công từng nhiệm vụ: ...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:08 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Chi tiết 1 nhiệm vụ: hiển thị người thực thi trong phần Tiến trình của các giai đoạn 2. Tăng số người thực thi trong 1 giai đoạn lên 500 3. Cho p...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:37 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Hiển thị username và chức danh của người thực thi: - Tại màn hình tạo mới hoặc chuyển nhiệm vụ sang giia đoạn tiếp theo, nếu Để người nhân nhiệm vụ ở gi...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 10:59 SA
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. In nhiệm vụ theo mẫu: nếu có trường bảng hỗ trợ biến để tự động ra nhiều dòng thay vì trong mẫu in phải thiết lập định vị cho từng hàng, cột  Thêm các b...
Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 5:12 CH
Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Hỗ trợ bộ đếm mã tự động trong từng quy trình (HDSD) 2. Giai đoạn Failed: thêm tùy chọn “Xóa thời hạn và nhắc nhở công việc chưa hoàn thành khi nhiệm...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 4:39 CH