Base Workflow

Base Workflow - Cập nhật tính năng tháng 8
1. Set người tạo cho todo sinh tự động khi tạo job và kéo job next stage Nếu job có người nhận việc thì người đó được set là người tạo todo Nếu không có ...
Fri, 16 Tháng 10, 2020 at 9:42 PM
Base Workflow - Cập nhật tính năng tháng 9
1. Cho phép chỉnh sửa deadline ở mỗi stage và ở bước 1 khi tạo job ( cho phép chỉnh sửa deadline với các job active và dành cho workflow owner, app admin, s...
Fri, 16 Tháng 10, 2020 at 9:42 PM
Base Workflow - Cập nhật tính năng tháng 11
1.Thêm tính năng tạo table ở custom field (tương tự request) Setting group thêm custom field table Tại phần "Giải thích hoặc hướng dẫn thêm về câu ...
Fri, 11 Tháng 12, 2020 at 3:32 PM