Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 2,3/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 12:04 CH


1, Khi tạo mới công việc cho phép chọn thời gian bắt đầu
2, Thêm option chuyển loại dự án/phòng ban (project/team) trong màn hình danh sách Dự án & phòng ban (Projects & Teams)

  • Chuyển dự án (Project) thành phòng ban (Team)


  • Chuyển phòng ban (Team) thành dự án (Project)


3, Thêm tên công việc với thông báo dành cho người theo dõi


4, Xuất file excel công việc của cá nhân trong từng dự án/phòng ban (project/team)

Cho phép thành viên được xuất excel công việc mình được giao. Chỉ lấy các công việc mình được giao, công việc và công việc con được hiển thị ngang hàng, có thêm các cột thể hiện loại công việc hay công việc con và id của công việc cha.


  • Bổ sung nút chọn tất cả hoặc bỏ chọn tất cả trường tùy chỉnh.5, Mở rộng ô hiển thị phần điền các lựa chọn Dropdown trong cài đặt trường tùy chỉnh


6, Thêm lát cắt xuất excel công việc trong wework theo Công việc đang thực hiện (active)

Thêm bộ lọc thời gian thực hiện (active task) trong các vị trí mô tả ở các todo. Một công việc được định nghĩa là active trong khoảng thời gian từ X đến Y là một công việc thuộc hợp của 4 tập sau đây:

+ Một công việc được tạo ra TRƯỚC NGÀY X và vẫn trạng thái đang là open

+ Một công việc hiện tại đã hoàn thành, được tạo ra TRƯỚC NGÀY X và done SAU NGÀY Y

+ Một công việc được done trong khoảng thời gian X --Y

+ Một công việc được tạo trong khoảng thời gian X --Y

  • [Phòng ban (team)] Mẫu xuất công việc ra excel


  • [Phòng ban (Team)] Bộ lọc ở Báo cáo


  • [Dự án (project)] Mẫu xuất công việc ra excel 


  • [Dự án (project)] Bộ lọc ở Báo cáo


  • Báo cáo department


  • Thành viên


  • Báo cáo tổng hợp


7, Ô nhập miêu tả công việc của công việc lặp lại giống ô nhập miêu tả công việc khi tạo công việc mới


8, Khi nhân bản công việc sẽ chuyển hướng đễn công việc vừa được nhân bản

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.