Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 4,5,6,7/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:13 SA


1.Hiển thị số ngày phép đề xuất / số ngày phép còn lại của người tạo ở view của người duyệt

-Chỉ hiện với timeoff loại nghỉ phép năm.

-Chỉ những người duyệt timeoff sẽ nhìn thấy khối số ngày phép đề xuất / số ngày phép còn lại của người tạo trên timeoff đó.

-Màu xanh tức là số ngày xin nghỉ trên timeoff đó nhỏ hơn hoặc bằng số phép năm còn lại.

-Màu đỏ tức là số ngày xin nghỉ trên timeoff đó lớn hơn số phép năm còn lại hoặc PTO cài đặt bên HRM không hợp lệ.

2.File export đề xuất hiển thị thông tin nhân viên nghỉ bao nhiêu ngày trong từng đề xuất

-Thêm các cột email người tạo timeoff:

 • + Mail update lấy theo account.
 • + Tài khoản deactivated thì mail sẽ bị mã hóa nên sẽ không hiện mail mà chỉ hiện username trên file export.

-Thêm cột Group Name.

-Thêm cột Total Days: tổng số ngày nghỉ thực tế (ngày công theo lịch làm việc).

-Thêm cột Total Shifts: tổng số ca xin nghỉ.

-Điều chỉnh hiển thị custom fields trong file export:

 • + Nếu export chỉ 1 nhóm timeoff thì các custom fields sẽ được list ra theo từng cột tương ứng.
 • + Nếu export nhiều nhóm cùng lúc thì sẽ gộp tất cả custom fields vào 1 cột duy nhất.3.Ca xin nghỉ lấy thông tin từ app Hourly

-Timeoff sẽ tự động lấy ca timesheet theo HRM, Schedule hoặc Hourly tùy vào timesheet người dùng được setup:

 • Số ngày phép sẽ tính theo tỉ lệ tùy theo loại timesheet.
 • Với timesheet từ HRM và Schedule: số ca đã chọn chia cho số ca tiêu chuẩn trong 1 ngày.
 • Với timesheet từ Hourly: số giờ đã chọn chia cho số giờ tiêu chuẩn trong 1 ngày.4.Update số ngày phép theo các timesheet khác nhau

-Hiển thị số ngày phép đề xuất / số ngày phép còn lại của người tạo ở view của người duyệt trên timeoff detail với các các timeoff chưa được duyệt hoàn toàn:

 • Khi timesheet của người tạo timeoff thay đổi thì số phép đề xuất của timeoff đó cũng sẽ được tính toán lại, vs các timeoff đã duyệt thì không tính lại.-Export user timeoffs:

 • Tổng số ngày đề xuất đã được duyệt theo mỗi loại timeoff sẽ được tính toán lại theo timesheet hiện tại.-Export all timeoffs, all timeoffs theo type:

 • Thêm cột Total hour: số giờ đề xuất trên mỗi timeoff.
 • Total days sẽ được tính toán lại theo timesheet hiện tại.-Thống kê số phép năm còn lại:

 • Số phép năm còn lại không đổi khi timsheet thay đổi.

-Thống kê số ngày đề xuất được duyệt trong tháng:

 • Số phép ngày đề xuất được duyệt trong tháng sẽ được tính toán lại theo timesheet hiện tại.5.Thêm option chỉ cho phép chọn quản lý trực tiếp được thiết lập trong Base Account

-Trong Advanced setting của mỗi group: thêm option chỉ cho phép chọn quản lý trực tiếp được thiết lập trong Base Account.-Khi tạo timeoff, user không thể nhập tay trường người quản lý nữa mà bắt buộc phải chọn trrong list quản lý trực tiếp được thiết lập bên Base Account.6.Tăng giới hạn số ngày nghỉ tối đa trong một timeoff lên 15


7.Thêm tính năng nhân bản nhóm timeoff

-Thêm option nhân bản nhóm timeoff.

-Trên form nhân bản có 2 checkbox cho phép user lựa chọn có giữ các trường tùy chỉnh và mẫu in không khi nhân bản thành nhóm mới.
8.Update dịch Tiếng Việt

-Bổ sung dịch các note cảnh báo:


-Bổ sung dịch các notify:


-Bổ sung dịch các thông báo


9.Update tính năng giới hạn số lần tạo đề xuất sẽ không tính những đề xuất đã bị hủy

-Bỏ qua các timeoff bị hủy khi check điều kiện giới hạn tạo của nhóm.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.