Base Timeoff

Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Thêm trang Tổng quan giúp người dùng có thể xem được nhanh và tổng quan những dữ liệu nghỉ phép trong 1 chu kỳ (Giới thiệu chi tiết) Trang tổng quan tại...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 10:44 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Duyệt hàng loạt đề xuất trên timeoff (HDSD) - Cài đặt trong từng nhóm timeoff: - Màn hình thao tác:
Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 4:10 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Thêm tính năng ủy quyền duyệt (HDSD) Khi quản lý cấp cao muốn ủy quyền duyệt cho thư ký, có thể thiết lập ủy quyền theo từng nhóm timeoff. Cài đặt ủy...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 5:39 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 7/2022
1. Xin nghỉ theo giờ trừ phép theo công chuẩn với lịch làm việc loại Fixed (tính công trên Base Timesheet) * Khi tạo timeoff theo giờ nếu chọn ca làm việc ...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 5:37 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2022
1. Cho phép xin nghỉ theo giờ và trừ ngày phép timeoff dựa theo công chuẩn của Schedule 1.1. Setting: cho phép tạo nhóm đề xuất với 3 loại timeoff theo giờ...
Wed, 23 Tháng 2, 2022 tại 4:25 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Thêm bộ lọc theo Nhóm và Ngày tạo tại Trang chủ, Tất cả đề xuất, Danh sách đề xuất theo từng nhóm: - Trang chủ, Tất cả đề xuất: thêm bộ lọc theo Ngày tạ...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 4:41 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1. Loại bỏ các ngày không có lịch làm việc khi tạo đề xuất trên timeoff - Chỉ được thêm tối đa 30 khối ngày trên form tạo/nhân bản/ chỉnh sửa timeoff - ...
Mon, 20 Tháng 12, 2021 tại 9:37 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 10/2021
1.Webhook cho timeoff. -Webhook cho các event: created, approved, rejected, canceled. -Webhook 1 chiều từ Timeoff bắn đi app khác, không có bắn webhook từ...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:39 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 8/2021
1.Nhóm đề xuất: - Thêm tính năng nhân bản nhóm đề xuất (HDSD) - Thiết lập nhóm đề xuất:  + Thêm tùy chọn Chỉ cho phép chọn quản lý trực tiếp được thiết l...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 10:01 SA
Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 4,5,6,7/2021
1.Hiển thị số ngày phép đề xuất / số ngày phép còn lại của người tạo ở view của người duyệt -Chỉ hiện với timeoff loại nghỉ phép năm. -Chỉ những người duy...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:13 SA