Base Timeoff

Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 4/2024
1. Cho phép nhân sự tự chọn quỹ nghỉ phép hoặc nghỉ bù khi tạo đơn xin nghỉ - Sau khi tách riêng quỹ phép năm và nghỉ bù, timeoff cho phép nhân sự có thể t...
Fri, 19 Tháng 4, 2024 tại 10:07 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
Trường tùy chỉnh: thêm loại dữ liệu dạng Bảng - Cài đặt trong từng nhóm đề xuất
Thu, 19 Tháng 10, 2023 tại 3:15 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Cho phép tùy chỉnh thời gian bắt đầu của 1 chu kỳ tháng:
Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 3:57 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 7/2023
1. Cài đặt người duyệt theo điều kiện (HDSD) - Thêm 4 khối duyệt trong luồng duyệt trên timeoff: Quản lý trực tiếp, Người duyệt cố định, Người duyệt linh đ...
Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 11:08 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Hỗ trợ tạo timeoff theo giờ cho ca qua đêm (HDSD) - Có 2 khung thời gian có thể tạo cho đơn timeoff: + Ca Trong ngày (Normal): 00:00 ngày bắt đầu đến 0...
Wed, 21 Tháng 6, 2023 tại 4:43 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Tạo hộ đề xuất: cho phép người tạo hộ chỉnh sửa đề xuất nếu chưa có ai duyệt  2. Liên kết đề xuất xin nghỉ với Google calendar
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 11:06 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 4/2023
1. Cho phép tạo hộ timeoff nhiều ngày liên tiếp cho nhân viên
Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 11:25 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Thêm trang Tổng quan giúp người dùng có thể xem được nhanh và tổng quan những dữ liệu nghỉ phép trong 1 chu kỳ (Giới thiệu chi tiết) Trang tổng quan tại...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 10:44 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Duyệt hàng loạt đề xuất trên timeoff (HDSD) - Cài đặt trong từng nhóm timeoff: - Màn hình thao tác:
Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 4:10 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Thêm tính năng ủy quyền duyệt (HDSD) Khi quản lý cấp cao muốn ủy quyền duyệt cho thư ký, có thể thiết lập ủy quyền theo từng nhóm timeoff. Cài đặt ủy...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 5:39 CH