Base Timeoff

Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 9/2020
1. Webhook cho timeoff. - Webhook cho các hành động: Tạo mới, Duyệt, Từ chối, Hủy - Webhook từ Timeoff bắn đi app khác, không có bắn webhook từ app khác đ...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:37 SA
Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 7/2020
1.Khóa hành động duyệt/từ chối các timeoff có ngày nghỉ của tháng trước khi đến kì tính timesheet. 1.1 Khóa duyệt các đề xuất - Các đề xuất có ...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:38 SA