Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 1/2021 in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 10, 2021 tại 3:20 CH


1. Tab calendar view cho list timeoff

- Tab calendar giúp cho mọi người có view tổng quản các request timeoff có trong 1 tháng , ngày nào có nhiều/ ít đề xuất timeoffs- Ở phần header của calendar cũng support các filters thường dùng như filter theo nhân sự, filter theo trạng thái timeoff- Nhân sự có thể tạo nhanh timeoff bằng cách chọn một ngày trong view calendar.


Tab calendar đã được thêm vào tất các trang như All timeoffs, List timeoffs, Group timeoffs


2.Trang báo cáo

- Báo cáo giúp cho admin, quản lý có góc nhìn tổng quan về việc xin nghỉ của toàn công ty.


- Người dùng có thể chọn khoảng thời gian để báo cáo, nếu không chọn, giá trị mặc định sẽ là đầu tháng và cuối tháng hiện tại- Những con số tổng quan như tổng đề xuất, tổng số ca, thời gian trung bình xử lý 1 đề xuất, quản lý sẽ có một cái nhìn nhanh về việc nghỉ phép tại công ty


- Số lượng đề xuất theo thời gian và theo trạng thái- Số lượng ca giúp quản lí ước lượng được chi phí của công ty cho việc nghỉ của nhân viên


- Số lượng đề xuất theo từng nhóm và từng loại- Các bảng số liệu về nhân sự, nhóm và các loại có đề xuất timeoff

- Trong mỗi bảng , khi nhấn vào chi tiết trong từng row sẽ nhảy sang trang báo cáo tương ứng với loại, nhóm hoặc nhân sự
- Báo cáo cũng chia ra 4 phần : Tổng quan, Theo nhân sự, Theo nhóm, Theo loại để có những góc nhìn chi tiết hơn , chỉ cần nhấn vào các tab tương ứng và chọn các giá trị trong bộ lọc của từng tab


Báo cáo theo nhân sự


Báo cáo theo loại

Báo cáo theo nhóm


3. Giao diện mới cho group detail trong settings- Các trường workflow ( luồng duyệt), require manager approval ( yêu cầu duyệt từ quản lý ), và valid for ( đối tượng có thể nhìn group ) sẽ được gộp hết vào phần edit của timeoff


- Trường advanced settings được chuyển sang phần sidebar và trong các options của mục edit
- Chuyển giao diện của custom fields về uikit
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.