Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 9/2020 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:37 SA


1. Webhook cho timeoff.

- Webhook cho các hành động: Tạo mới, Duyệt, Từ chối, Hủy

- Webhook từ Timeoff bắn đi app khác, không có bắn webhook từ app khác đến Timeoff.

- Các key transformers mặc định cho webhook:

+ custom_{$input_key} : các biến tùy chỉnh

+ group_name : tên nhóm timeoff

+ creator_job_title : vị trí công việc của người tạo đề xuất

+ creator_employee_code : mã nhân viên của người tạo đề xuất được setup bên HRM

+ company : tên công ty

+ timeoffs_text : thời gian xin nghỉ thực tế (vd: 29/03/2019 [8:30-12:00], 30/03/2019 [8:30-12:00 13:00-17:30])

+ timeoffs_date_text : ngày xin nghỉ thực tế (vd: 29/03/2019, 30/03/2019)

+ timeoffs_first_text : ngày xin nghỉ đầu tiên (vd: 29/03/2019)

+ timeoffs_last_text : ngày xin nghỉ cuối cùng (vd: 30/03/2019)

+ timeoffs_total_work_days : tổng số ngày tính công xin nghỉ (vd: 1.5)

+ timeoffs_total_work_shifts : tổng số ca tính công xin nghỉ (vd: 3)

+ timeoffs_total_actual_days : tổng số ngày thực tế xin nghỉ (vd: 2)

- Edit webhook trong cài đặt nhóm đề xuất:2.Thêm filter theo người tạo timeoff, bộ lọc theo ngày bắt đầu/ngày kết thúc timeoff.3.Dịch Timeoff sang tiếng Việt.

- Master menu.


- Danh sách đề xuất


- Form tạo/chỉnh sửa đề xuất


- Popup chi tiết  đề xuất


- Cài đặt các nhóm đề xuất


- Trang chi tiết cài đặt nhóm đề xuất


- Các form tạo/chỉnh sửa nhóm, form thao tác của nhóm.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.