Base Request - Cập nhật tính năng mới tháng 4/2021 in

Sửa đổi trên: Wed, 13 Tháng 10, 2021 tại 4:01 CH


1, Option phân quyền chỉnh sửa người theo dõi trong đề xuất


Có 3 cấp độ:

1, Quyền được chỉnh sửa danh sách người theo dõi (system owners luôn có quyền chỉnh sửa).

- Tất cả người dùng có thể xem đề xuất đều có thể chỉnh sửa danh sách người theo dõi.

- Người tạo và người duyệt có quyền chỉnh sửa danh sách người theo dõi.

- Chỉ có người duyệt có quyền chỉnh sửa danh sách người theo dõi.

2, Khi tạo đề xuất, người tạo có thể thêm người theo dõi mới nhưng không thể bỏ người theo dõi mặc định.

3, Tự động thêm người nhận công việc con trong đề xuất là người theo dõi đề xuất đó.

(Lưu ý: Option 1 sẽ có ưu tiên cao hơn option 2 và 3)


2, Thêm option chỉ cho phép chọn quản lý trực tiếp được thiết lập trong Base Account

Thêm option chỉ cho phép chọn người quản lý trực tiếp được setup trong Base Account. Nếu không bật option này thì việc thêm quản lý trực tiếp giống như cũ.

- Lựa chọn cài đặt


- Tạo request/nháp/nhân bản/forward (chuyển tiếp)- Bắn webhook


3, Xuất được người reject trong mẫu in tùy chỉnh

Thêm 1 số key print template liên quan đến người từ chối đề xuất:

  • ${rejected.date} : Ngày từ chối đề xuất
  • ${rejected.time} : Thời gian từ chối đề xuất
  • ${rejected.name} : Danh sách tên người từ chối đề xuất
  • ${rejected.text} : Danh sách từ chối đề xuất (vd: Bạch Hưng Kiên (08:16 07/03/2019) )
  • ${rejected.full} : Danh sách từ chối đề xuất và vị trí công việc (vd: Bạch Hưng Kiên (@kien Fullstack Senior Software Engineer Level 6) (08:16 07/03/2019))
  • ${rejected.full.note} : Danh sách từ chối đề xuất và vị trí công việc và ghi chú (vd: Bạch Hưng Kiên (@kien Fullstack Senior Software Engineer Level 6) (08:16 07/03/2019 – Từ chối))


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.