Base Workflow - Cập nhật tính năng mới tháng 5/2021 in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 4:11 CH


1, Giới hạn tạo tối đa 20 giai đoạn trong 1 workflow (bao gồm cả stage Done, Failed)


2, Lưu lại log lịch sửa chỉnh sửa workflow

- Thêm trang riêng cho từng workflow để kiểm tra các chỉnh sửa trong Cài đặt workflow.- Bấm vào Detail để xem chi tiết các thông tin chỉnh sửa.


3, Bỏ quyền xem tất cả quy trình của Workflow app admin

- App admin sẽ chỉ có quyền tạo workflow thay vì được view tất cả workflow. Ngoài ra các quyền khác phụ thuộc vào cài đặt trong từng workflow.

- Các quyền đã bị chặn của app admin: 

+ Chặn quyền view workflow và job nếu không có quyền truy cập workflow hay liên quan đến các nhiệm vụ 

+ Chặn quyền sửa thời hạn, trường tùy chỉnh của nhiệm vụ nếu không có quyền khác được cài đặt.

+ Chặn các quyền tùy chỉnh trong workflow nếu không có quyền khác được cài đặt.

+ Chặn các quyền với công việc nếu không có quyền khác (thêm, sửa, xóa, upload, thêm người theo dõi...).


4, Thay đổi cơ chế hiển thị nhiệm vụ trong 1 workflow và hiện tổng số nhiệm vụ thuộc từng giai đoạn

- Nếu workflow không quá 300 nhiệm vụ sẽ hiển thị tất cả.


- Với các worfklow có hơn 300 nhiệm vụ, lần đầu mở workflow sẽ load 20 nhiệm vụ mỗi giai đoạn. Mỗi lần "load more" sẽ load 50 nhiệm vụ mỗi giai đoạn.


- Nếu có lọc theo 1 giai đoạn thì tùy theo số lượng nhiệm vụ của kết quả lọc đó. Nếu có ít hơn 300 nhiệm vụ sẽ hiển thị tất cả. Nếu có nhiều hơn 300 nhiệm vụ thì sẽ hiển thị 300 nhiệm vụ và mỗi lần load more sẽ load thêm 300 nhiệm vụ.- Áp dụng với cả board và list view trên web, trên mobile app vẫn giữ kiểu cũ là load tối đa 1000 jobs và tương tự với load more.6, Thêm các biến mặc định trong mẫu in tùy chỉnh để lấy ngày, tháng, năm

- Thêm các biến mặc định:

  • ${since_day} : Ngày tạo job
  • ${since_month} : Tháng tạo job
  • ${since_year} : Năm tạo job
  • ${finish_at_day} : Ngày job hoàn thành (done + failed)
  • ${finish_at_month} : Tháng job hoàn thành (done + failed)
  • ${finish_at_year} : Năm job hoàn thành (done + failed)


7, Thêm event move next, move back cho webhook

- Thêm 2 event webhook là jobNext và jobBack. Riêng trường hợp jobNext áp dụng với hành động tạo nhiệm vụ hoặc forward/webhook từ nơi khác đến và mark failed với stage Failed.


8, Tính thời gian thực hiện theo lịch làm việc trong chi tiết nhiệm vụ


9, Tính thời gian thực hiện theo lịch làm việc trong báo cáo workflow


10,  Cập nhật biến tính thời gian thực hiện theo lịch làm việc trong mẫu in tùy chỉnh

Các biến được tính theo thời gian thực hiện khi in theo mẫu:

  1. ${stage_deadline_date} : Ngày deadline của job trong stage
  2. ${stage_deadline_time} : Thời gian deadline của job trong stage
  3. ${stage_actual_time} : Số thời gian job đã dùng tại stage đó


11, Tối ưu tốc độ tải trang trong một workflow

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.