1, Giới thiệu các khái niệm mới

- Team manager : Sẽ là quản lý trực tiếp của thành viên nếu sync dữ liệu từ account sang, sẽ có button sync như ảnh dưới ( lưu ý : bên account có thể có nhiều quản lý trực tiếp nhưng khi sync sang HRM chỉ lấy 3 quản lý trực tiếp đầu tiên).


Ngoài ra nếu muốn thay đổi quản lý trực tiếp thì có thể sửa trực tiếp ngay trên hệ thống