Base HRM

Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 11/2023
1. Hợp đồng: Thay đổi cấu trúc tên file tải về khi tạo hợp đồng từ file mẫu - Cấu trúc mới: {Mã nhân viên} {Họ và tên} {Tên file mẫu} + Mã nhân viên: lấy...
Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 3:16 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
1. Khi nhập Quyết định nhận tuyển: thêm checkbox Cập nhật thông tin nhân sự theo thông tin nhận tuyển - Nếu chọn checkbox: Thông tin về Văn phòng, Khu v...
Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 11:39 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Tạo file từ file mẫu cho Quyết định nhận tuyển: - Thêm file mẫu in trong Chính sách nhân sự >> Chính sách nhận tuyển (file mẫu đuôi docx, sử dụng ...
Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 3:01 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 7/2023
1. Tạo nhân sự: cập nhật form tạo cho phép nhập đầy đủ thông tin  - Form tạo nhân sự mới gồm 10 mục: + Thông tin được đồng bộ từ Base Account (auto fill t...
Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 11:07 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Phát triển sự nghiệp: Tự động điền thông tin thành phần lương khi tạo phát triển sự nghiệp 2. Hỗ trợ ghi đè Phúc lợi và Vị trí công việc khi nhập d...
Wed, 21 Tháng 6, 2023 tại 2:56 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 4/2023
1. Cho phép tạo Quyết định nhận tuyển ngay trong form tạo Hợp đồng Khi tạo hợp đồng, tick Thêm quyết định nhận tuyển để tạo ngay tại màn hình này mà không ...
Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 3:10 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Lương thành phần: trường tùy chỉnh thêm loại lựa chọn (dropdown, single)
Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 10:08 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023
1. Chi tiết nhân sự: Thêm báo cáo tổng thu nhập hàng năm dưới dạng biểu đồ, Thêm phần Trích xuất lịch sử thanh toán lương hàng tháng - Hiển thị Báo cáo hàn...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:48 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Trang hợp đồng: cho phép tìm kiếm bằng mã hợp đồng 2. Nhập đồng nghiệp và quản lý thì file excel 3. Thiết lập trạng thái lịch làm việc - Có thể th...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:31 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Base Me: Hiển thị các vi phạm được thêm ở Quy định làm việc hoặc Base Case  2. Base Me: Tùy biến ẩn thông tin về chi phí công ty trong Bảng lương  ...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:36 SA