Base HRM

Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 5/2024
1. Cập nhật giao diện HRM: sắp xếp lại thứ tự các module trên tab Nhân sự và Cài đặt cho phù hợp với luồng quản lý, vận hành 2. Nghỉ phép: Thêm tab Bá...
Mon, 20 Tháng 5, 2024 tại 3:13 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 4/2024
1. Tách riêng quỹ nghỉ phép và nghỉ bù: - Trong phần cài đặt chính sách nghỉ, tách riêng 2 chính sách nghỉ phép năm và nghỉ bù. Khách hàng có thể tạo ra nh...
Fri, 19 Tháng 4, 2024 tại 3:29 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 3/2024
1. Hiển thị tham chiếu Thông tin lương từ HRM khi tạo Hợp đồng lao động - Form tạo có thêm phần Thông tin lương: + Hiển thị Lương/ Lương cơ bản/ Thành phầ...
Wed, 20 Tháng 3, 2024 tại 11:21 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 1/2024
1. Cập nhật phần Ngày phép để xử lý các bài toán, nhu cầu quản lý/ thiết lập đa dạng, phức tạp hơn: a. Chạy tự động phép với loại chính sách cố định hàng n...
Fri, 19 Tháng 1, 2024 tại 6:03 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 12/2023
1. Thêm tính năng xử lý file mẫu hàng loạt khi nhập quyết định Phát triển sự nghiệp: - Thêm checkbox Xử lý các file mẫu khi nhâp phát triển sự nghiệp gồm: ...
Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 4:16 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 11/2023
1. Hợp đồng: Thay đổi cấu trúc tên file tải về khi tạo hợp đồng từ file mẫu - Cấu trúc mới: {Mã nhân viên} {Họ và tên} {Tên file mẫu} + Mã nhân viên: lấy...
Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 3:16 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
1. Khi nhập Quyết định nhận tuyển: thêm checkbox Cập nhật thông tin nhân sự theo thông tin nhận tuyển - Nếu chọn checkbox: Thông tin về Văn phòng, Khu v...
Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 11:39 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Tạo file từ file mẫu cho Quyết định nhận tuyển: - Thêm file mẫu in trong Chính sách nhân sự >> Chính sách nhận tuyển (file mẫu đuôi docx, sử dụng ...
Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 3:01 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 7/2023
1. Tạo nhân sự: cập nhật form tạo cho phép nhập đầy đủ thông tin  - Form tạo nhân sự mới gồm 10 mục: + Thông tin được đồng bộ từ Base Account (auto fill t...
Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 11:07 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Phát triển sự nghiệp: Tự động điền thông tin thành phần lương khi tạo phát triển sự nghiệp 2. Hỗ trợ ghi đè Phúc lợi và Vị trí công việc khi nhập d...
Wed, 21 Tháng 6, 2023 tại 2:56 CH