Base HRM

Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Trang hợp đồng: cho phép tìm kiếm bằng mã hợp đồng 2. Nhập đồng nghiệp và quản lý thì file excel 3. Thiết lập trạng thái lịch làm việc - Có thể th...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:31 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Base Me: Hiển thị các vi phạm được thêm ở Quy định làm việc hoặc Base Case  2. Base Me: Tùy biến ẩn thông tin về chi phí công ty trong Bảng lương  ...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:36 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Cho phép cập nhật mã chấm công hàng loạt từ file excel (HDSD) - Cho phép tạo mới hoặc cập nhật mã chấm công của nhiều nhân sự - Nếu muốn cập nhật mã mớ...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:33 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Thêm lịch sử ghi nhận thời gian cập nhật ngày phép Các hành động có log ghi nhận sự thay đổi số phép: - Edit enrollment: chính sách, Ngày có hiệu lực, ...
Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 11:44 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Với dữ liệu ngày phép: cho phép nhập nhiều số hơn 2 số thập phân sau dấu phẩy  Cho phép nhập hơn 2 số thập phân (9 số) khi gán chính sách nghỉ phép, hiể...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 2:38 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 7/2022
1. App Base HRM: Hỗ trợ phân ca cho Base Schedule , Base Hourly trên bản app mobile - Từ màn hình chính của Base HRM >> chọn Schedule
Thu, 14 Tháng 7, 2022 tại 3:18 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 6/2022
1. Thêm cài đặt Thành phần lương: - Cho phép người dùng có thể khai báo và sử dụng các thành phần lương theo nhu cầu, dựa trên việc kết nối dữ liệu từ Base...
Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 3:13 CH
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 3,4,5/2022
1. Cho phép nhập văn phòng, khu vực chuyên môn bằng file excel 2. Bổ sung thêm đơn vị tiền tệ: Có thể lựa chọn 1 đơn vị tiền tệ sử dụng cho toàn hệ th...
Fri, 20 Tháng 5, 2022 tại 11:12 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1. Hạn chế quyền xem thông tin nhân sự của app admin tại văn phòng mình không quản lý + Chặn xem thông tin và cập nhật thông tin liên quan đến nhân sự c...
Mon, 6 Tháng 12, 2021 tại 10:31 SA
Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 11/2021
1. Danh sách nhân sự - Export custom Danh sách nhân sự > Tạo mới > Trích xuất danh sách nhân sự > Trích xuất tùy chỉnh Tính năng cho phép lựa ...
Fri, 19 Tháng 11, 2021 tại 2:56 CH