Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 12/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 4:16 CH


1. Thêm tính năng xử lý file mẫu hàng loạt khi nhập quyết định Phát triển sự nghiệp:

- Thêm checkbox Xử lý các file mẫu khi nhâp phát triển sự nghiệp gồm: bổ nhiệm, tăng lương, điều chuyển, giảm cấp. Áp dụng cho cả nhập quyết định nhân sự hiện tại và tương lại; đang chờ duyệt; trong quá khứ.

- Khi click Xử lý các file mẫu hệ thống sẽ tạo ra các file theo mẫu in đã cài đặt ở chính sách tương ứng.


2. Cập nhật tab Hợp đồng lao động:

- Bổ sung thêm 2 thao tác hàng loạt: Tạo file từ file mẫu, Tải xuống hợp đồng

- Hiển thị số file đính kèm của bản ghi hợp đồng lao động:

- Bổ sung bộ lọc hợp đồng lao động theo Nhân sự/ Nhóm nhân sự: @tag nhân sự hoặc nhóm nhân sự trên Base Account

- Cho phép lựa chọn hiển thị số bản ghi trong mỗi trang, tối đa 50.


2. Cập nhật tab Chính sách nhân sự:

a. Bổ sung thêm module Chính sách Tạm nghỉ:

- Tương tự như các module chính sách đang có:

- Có thể cài đặt nâng cao trong từng chính sách:

+ Thêm file mẫu in

+ Cho phép nhân viên tự tạo đề xuất

+ Cấu hình khối người duyệt nếu cho phép tạo đề xuất:


b. Nhân viên tạo đề xuất tạm nghỉ tại Base Me:


3. Tự động chuyển trạng thái Tạm nghỉ hoặc Đang làm việc khi tạo tạm nghỉ cho nhân viên hoặc kết thúc thời gian nghỉ:

- Khi tạo 1 bản ghi Tạm nghỉ cho nhân viên:

+ Nếu thời gian tạm nghỉ < Ngày hiện tại: chỉ ghi nhận thông tin, không chuyển trạng thái nhân viên

+ Nếu thời gian tạm nghỉ = Ngày hiện tại: chuyển trạng thái nhân viên từ Đang làm việc thành Tạm nghỉ

+ Nếu thời gian tạm nghỉ > Ngày hiện tại: trong tương lai, khi đến ngày tạm nghỉ đã cài đặt, hệ thống tự động chuyển trạng thái Tạm nghỉ cho nhân viên.

Khi hết tạm nghỉ, tức Ngày kết thúc tạm nghỉ = Ngày hiện tại , hệ thống chuyển trạng thái nhân viên từ Tạm nghỉ sang Đang làm việc.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.