Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 7/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 11:07 SA


1. Tạo nhân sự: cập nhật form tạo cho phép nhập đầy đủ thông tin 

- Form tạo nhân sự mới gồm 10 mục:

Thông tin được đồng bộ từ Base Account (auto fill thông tin của user từ Base Account sang)

+ Thông tin chính

+ Thông tin cá nhân bổ sung

+ Tài khoản ngân hàng

+ Các thông tin khác

+ Nhập thông tin lương

+ Nhập thông tin pháp lý

+ Nhập thông tin học vấn

+ Nhập lịch sử làm việc

+ Nhập thông tin gia đình, người phụ thuộc và liên hệ khác

- Mặc định hiển thị 5 mục đầu tiên, có nút xổ ra/ thu gọn để đóng/ mở các mục

 - 5 mục dưới, khi bật xanh sẽ hiển thị các trường thông tin cần điền.


2. Cho phép nhân sự cập nhật thông tin cá nhân trên HRM (HDSD)

- Bổ sung thêm tab Đề xuất trong Cài đặt chung:

+ Tick chọn nếu cho phép nhân sự tạo đề xuất cập nhật thông tin

+ Người duyệt: là người quản lí hồ sơ và tài khoản nhân sự, app admin được phân quyền Account hoặc Profile có quyền xem và duyệt các đề xuất cùng văn phòng mình (nếu bất hạn chế văn phòng)

+ Luồng duyệt: Một người duyệt

- Nhân sự sẽ tạo đề xuất trên Base Me:

3. Cập nhật trang Danh sách nhân sự:

- Khi tạo hồ sơ nhân sự mới: bắt buộc điền Lịch làm việc và Chính sách lương

- Thay đổi thứ tự các cột bắt buộc hiển thị lên trước, những nhân sự nào trước đây thiếu thông tin bắt buộc sẽ hiện đỏ


- Tạo hợp đồng cho nhân sự còn thiếu ngay tại màn này

- Khi chuyển qua các tab thì không bị mất bộ tìm kiếm hoặc lọc theo Trạng thái


4. Tạm nghỉ: Tối ưu quản lý thông tin nhân sự tạm nghỉ 

- Cho phép nhập nhiều nhân sự tạm nghỉ cùng một lúc từ file excel

- Tab Lịch làm việc và nghỉ: hiển thị thông tin nhân sự tạm nghỉ tại đây

- Trích xuất tùy chỉnh: hỗ trợ xuất thông tin của các trường liên quan


5. Cập nhật cơ chế nghỉ việc:

- Mọi bản ghi tạo xong đều ở trạng thái Khả dụng và được link tới hồ sơ của nhân sự đó và gán ngày nghỉ việc

+ Với bản ghi có ngày nghỉ việc là quá khứ: thông tin được link dữ liệu tới hồ sơ nhân sự, đồng thời nhân sự chuyển trạng thái Nghỉ việc ngay lập tức.

+ Với bản ghi có ngày nghỉ việc là hiện tại / tương lai: Chỉ link dữ liệu tới hồ sơ nhân sự; nhân sự vẫn đang làm việc, sau ngày nghỉ việc đã thiết lập 1 ngày, nhân sự mới bị chuyển trạng thái Nghỉ việc. (Ngày nghỉ việc thiết lập là ngày làm việc cuối cùng của nhân sự)


6. Cập nhật lịch sử khi thao tác chỉnh sửa hồ sơ nhân sự:

- Bổ sung lịch sử khi thao tác trong màn Tạm nghỉ, Thôi việc, Phát triển sự nghiệp

- Lịch sử cập nhật trong Dữ liệu hoạt động của từng hồ sơ nhân sự


7.  Hỗ trợ nhập & xuất checkin client từ file excel:

- Nhập & xuất checkin client

- Dữ liệu cần đảm bảo theo form mẫu của hệ thống, tên các client trong 1 văn phòng không được trùng nhau


8. Base Me: Hiển thị phát triển sự nghiệp đã đề xuất cho nhân viên 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.