Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 10/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 11:39 SA


1. Khi nhập Quyết định nhận tuyển: thêm checkbox Cập nhật thông tin nhân sự theo thông tin nhận tuyển


- Nếu chọn checkbox: Thông tin về Văn phòng, Khu vực/Chuyên môn, Phân loại nhân sự, Vị trí, Ngày tiếp nhận sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân sự (Ngày tiếp nhận (Onboarding date) sẽ được cập nhật vào Ngày bắt đầu trong hồ sơ).

- Ngược lại, nếu không chọn checkbox: Thông tin được nhập chỉ là thông tin nhận tuyển, không cập nhật vào hồ sơ hiện tại của nhân sự. 


2. Có thể thao tác Khả dụng/ Không khả nặng hàng loạt Danh sách nghiệp vụ được giao: 


3. Cập nhật thông tin trên HRM khi quyết định trong Phát triển sự nghiệp có hiệu lực:

- Quyết định được áp dụng gồm: Bổ nhiệm, tăng lương, điều chuyển, giảm cấp.

- Với các quyết định mới được tạo:

+ Nếu trạng thái Hoàn thành và Ngày chính thức trong quá khứ hoặc hiện tại thì có tùy chọn như sau:


+ Nếu trạng thái Hoàn thành và Ngày chính thức trong tương lai, mặc định tùy chọn Có như sau:


- Khi quyết định được duyệt, hồ sơ nhân sự trên HRM sẽ được cập nhật thông tin khi đến ngày chính thức. 

- Những thông tin được cập nhật: thông tin cơ bản (Vị trí, Khu vực chuyên môn, Văn phòng, Phân loại nhân sự) + Thông tin về lương (Lương, Lương CB, thành phần Lương), chi tiết trong ảnh:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.